Библиография

 

БИБЛИОГРАФИЯ

НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

Речници

Ангелов, П.  Медии и интернет: Двуезичен тълковен речник българо-английски и английско-български [+ CD]. София: СамИздат, 2006.

Ангелов, П. Комуникации, медии, Интернет: Многоезичен тълковен речник българо-английско-немско-френско-италианско-руски. София:СамИздат, 2001.

Беров, Т. Речник по семиотика. – Варна: Зограф, 2008.

Колапиетро, В. М. Речник по семиотика. [Прев. Иван Белинчев (Ортегата)], – София: Хейзъл, 2000.

Бел, Д., Лоудър, Б.Д., Плийс, Н., Шулър, Д. Киберкултурата. Основни концепции. София: Атика, 2004.

 

Сборници

Властта на медиите: Студии и статии. – Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2003.

Идентичности в преход: Род, медии и популярна култура в България след 1989 г. – София: Полис, 2010.

Книгоиздаване и медии. Бенбасат, Алб. (съст.) – София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2009.

Когато медиите не бяха постмодерни. Йотов, Ст. (съст.)  София: Агата-А, 2011. – 228 стр.

Култура, медии, публичност. – София: УИ „Св. Климент Охридски”,
2010.

Медиите в Централна и Източна Европа след 1989. Кънев, В., Константинова, Здр. (съст.) – София: Монд дипломатик, СУ„Св. Климент Охридски”, OIF, 2009.

Медии и митове. Лозанов, Г., Спасов, О. (съст.) – София:  УИ Св. Климент Охридски, 2000.

Медии, комуникация, общество. – София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2009.

Руската литература в Мрежата: Текстове и четене. Русев, Р., Костова-Панайотова, М., Люцканов, Й. (Съст. и ред.) София: Херон Прес, 2010.

 

Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет. Ковачев, О., Кьосев, А. (съст). – София: „Фигура”, 2003

 

Монографии

Адорно, Т.Естетическа теория. София: ИК „Агата-А“, 2002.

Барт, Р. CameraLucida. Записка за фотографията. София: Агата-А, 2010.

Бел, Дейвид, Лоудър, Брайън Д., Плийс, Никълъс, Шулър, Дъглас.Киберкултурата.Основни концепции. – София: „Атика”, 2004.

Борисова, Е. Жанрове в медиите. – Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2007.

Божанкова, Р. Хоризонти на дигиталната литература. – София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013.

Гаймер, П. Теории на фотографията. София: Изток-Запад, 2011. Също на:http://iztokzapad.eu/uploads/materials/Teorii_na_photographiata1.pdf

Дерменджиева, Г. Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012.

 

Драйфъс, Хюбърт Л. Интернет. – София:, „Критика и хуманизъм”, 2010.

Зонтаг, С. За фотографията. София: Изток-Запад, 2013. Също на английски език: Sontag, S. On Photography. London: Penguin, 1977 (first published 1973). Също на френски език:http://monoskop.org/images/7/77/Sontag_Susan_Sobre_la_fotografia.pdf

Кастелс, Мануел. Информационната епоха: икономика, общество и култура. Т. 1: Възходът на мрежовото общество. – София: „Лик”, 2004.

Кастелс, Мануел. Информационната епоха: икономика, общество и култура. Т. 2: Силата на идентичността. – София: „Лик”, 2006.

Коларов, Стефан.  Литература, медии, творчески влияния.София: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008.

Кьосев, Александър. Караниците около четенето. София:  Сиела, 2013

Мавродиева, Иванка. Виртуална реторика. – София: УИ „Св.Климент Охридски”, 2010.

Маринов, Руси. Интерактивни стратегически комуникации, София: НБУ,2012

Маклуън, Маршал, Маклуън, Ерик. Закони на медиите. София: УИ “св. Климент Охридски”, 1995.

Маринов, Руси. Интерактивни стратегически комуникации, НБУ,2012

Морен, Е. Духът на времето.  София: ИК Христо Ботев, 1995;

Петров, Милко, Мария Попова, Мария Вазински. Медиите в Европа. София, 2012

Попова, Мария. Виртуалният човек. София, 2012.

Тофлър, А. Третата вълна. София: ИК П.К.Яворов, 1991.

Фидлър, Роджър. Медиаморфоза. Да разберем новите медии.София: ИК “Кралица Маб “, 2005.

Цветкова, Милена. Информационна култура://Името на четенето. – София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2009

 

Статии

Аренд, Х. Кризата в културата. В: Панорама, XVI, 1995. Също на английски език: Arendt, H. The Crisis in Culture: Its Social and Its Political Significance. In: Arendt, H. Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought. New York: Viking Press, 1968, p. 197226. Също на адрес: http://www.scribd.com/doc/87670611/Arendt-The-Crisis-in-Culture-1968.

Бояджиев, А., Лунин, А., Григоров, Д. Дигитализацията в България. Трудности и предизвикателства. – Дигитална библиотека СУ „Св. Климент Охридски“, http://sudigital.org/publikatsii/statii/digitalizatsiyatavbalgariya-2013-trudnostiipredizvikatelstva#section-1

Бул, Волфганг. Журналистика и литература – утопия ли е това? // Българскижурналист, 1988, кн. 10, с. 38.

Главанакова, А. Колективното творчество в интернет или как „милион пингвини“ написаха отворен роман. Литературата, 2007, №2.

Голдсмит, К. Ако нещо не присъства в интернет, то не съществува. – Литературата, 2007, №1.

 

Деянов, Петър. Масмедии и масова култура – една културна манипулация // Науч. алманах ВСУ “Черноризец Храбър”. Сер. История, култура, медиа, 1, Варна,  2001, с. 103-107.

Еко, У. Дали публиката вреди на телевизията? // Съвременна журналистика, 1988, №1.

Иванова, П. Телевизионни жанрове в праймтайма на БНТ1, bTV и Нователевизия. Модел на литературно-телевизионните жанрови разкази.// Литературата, 2008, кн. 4, с. 215- 225.

Лозанов, Георги. Книгата преди, по време и след книгата. // Литературен вестник,бр. 13, 2000, с. 1-2.

Лукова,Калина. Литература и медии// Научни трудове на Русенския университет, 2010, том 49, серия 6.3, с. 74-77.

Маклуън, М. Средството е съобщението. // Съвременна журналистика, 1990, № 3, с. 161-177.

Мартинес, Т. Елой. Журналистика и разказ: предизвикателства за ХХІ век. // Литературата, 2008, кн. 4, с. 31.

Монжен, О., Пади, М.-О., Робер, Р. Интернет, четенето и изливащата се култура.// Култура, бр. 22, 2002.

Попова, Мария. Медиализация на литературата: балкански автори в литературни сайтове в интернет.//Медии и обществени комуникации ,брой 4 / Януари 2010 г.

Стойков, Л. Медиаморфози на културата. // Медии и обществени комуникации. Бр. 1.XII. 2008.

Цветкова, Милена. Книгата като тяло // Култура, 2005, бр. 7.

 

Електронни публикации

Банков, Кристиан. Удоволствието от хипертекста.http://www.bogdanbogdanov.net/literature_poetry_history_bg.php?page=discussion_show&discID=84Барт, Р. Предизборна фотогеничност. http://www.virtualnabiblioteka.com/images/upload/books/Novi/Roland_Barthes_-_M_-_Predizborna_fotogenichnost-.pdf

Божанкова, Ренета. Хипертекст. Практики на писане, практики на четене. – LitteraetLingua, Есен, 2009. (електронна публикация, http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/autumn-2009).

Грозева-Минкова, М. Езикът в Интернет. София, 2011. – http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/foreign%20languages%20and%20literatures/result_file.pdf.

 

Кирова, Людмила. Виртуалните общности и компютърно опосредстваната комуникация днес. Социалните мрежи.http://rhetoric.bg

Кирова, Людмила. Българските виртуални общности.http://liternet.bg/publish3/lkirova/virtualni.htm

Кирова, Людмила.Електронният форум като жанр на компютърно опосредсваната комуникация.http://liternet.bg/publish3/lkirova/e-forum.htm

Коробко, Денис. Естетика на дигиталната литература. – Литературен клуб, http://www.litclub.bg/library/kritika/deniskorobko/eliteratura/index.html.

Милушева, Бисерка. Изкуството в Интернет // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / “Алма комуникация”. 2010, № 7.

Николова, Олга.  Медии и литература – по света и” у нас”.// Електронно списание LiterNet, 27.08.2009, № 8 (117)

Пайташева, Кристина. Тялото – проектиране на реалност във виртуалност. Субкултурното тяло в киберпространството // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / “Алма комуникация”. 2010, № 5. Availablefrom: [www.mediajournal.info]

Попова, М. Културна глобализация и култура на новите медии. // LiterNet, 2005, №10 (71). http://liternet.bg/publish11/m_popova/kulturna.htm.

Попова, М. Медийни изкуства в България. // LiterNet, 2004, №9 (58). http://liternet.bg/publish11/m_popova/media_art.htm.

Стайков, Г. От текст към хипертекст. http://www.litclub.com/library/kritika/gstaykov/hypertext.html.

Стойков, Любомир. Медиаморфози на културата // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / “Алма комуникация”. 2008, № 1. Available from: [www.media-journal.info]

Стоянова, Полина. Поколението на дигиталната книга. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / Алма комуникация, 2011, № 8. [cited 05.07.2011]. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=135

Стоянова, Полина. Поколението на дигиталната книга. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / Алма комуникация, 2011, № 8. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=135 .Брой 11 / Октомври 2011 г.

Стоянова, Ваня. Дигиталното време разделно в четенето.// Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / Алма комуникация, 2011, № 11. http://media-journal.info/?p=item&aid=135

Трендафилов, Владимир. Литература и медии.//словото http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=151&WorkID=13916&Level=1

Трендафилов, Владимир. Освобождението на журналиста в писателя //Медии и експерти (Статии, 2001)/ http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=151&WorkID=13435&Level=1

Цветкова, Мария. Дигитално време разделно в четенето. //Медии и обществени комуникации, Брой 11 / Октомври 2011 г.

Цветкова, М. За новия стар смисъл на книгата като медия// <http//www.bib.bg/Tsvetkova.2003.htm>

Цветкова, Милена. “Млади” vs. “стари” читатели. // LiterNet, 03.12.2007, № 12 (97).

Цветкова, Милена. „Трудните” медии и easy-културата// Медии и обществени комуникации, Брой 1 / Декември 2008 г. http://mediajournal.info/?p=item&aid=15

Цветкова, Милена. Големият страх от читателите. // LiterNet: Ел. списание, 23.06.2010, № 6 (127). Availablefrom:

Цветкова, Милена. “Млади” vs. “стари” читатели. // LiterNet, 03.12.2007, № 12 (97). http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/mladi.htm

Цветкова, Милена. Големият страх от читателите. // LiterNet: Ел. списание, 23.06.2010, № 6 (127). http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/chitatelite.htm

Цветкова, Милена. Всяка комуникация е и манипулация// Медии и обществени комуникации, Брой 3 / Септември 2009 г. http://mediajournal.info/?p=item&aid=68

Чобанов, Георги. Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет// LiterNethttp://cyrilla.bg/Library_03_01.htm


НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Речници

Chandler, D., Munday, R. A  Dictionary of Media and Communication. New York: Oxford University Press, 2011.

Watson, J., Hill, A. A Dictionary of communication and media studies. London: Arnold, 1994, 205 p.

 

Сборници и монографии

Adorno, T. The Culture Industry. Selected Essays on Mass Culture. London: Routledge, 1991.

Albarran, A. B. Media Economics. Understanding Markets, Industries and Concepts. Ames: Iowa State University Press, 2002.

Alexander, A. (ed.) Media Economics. Theory and Practice. Mahwah, New Jersey: Laurence Erlbaum, 2003.

Alexander, Bryan. The New Digital Storytelling: Creating Narratives with New Media. Santa Barbara: Praeger, 2011.

Batchen, G. Each Wild Idea. Writing, Photography, History. Cambridge, London: The MIT Press, 2001.

Bell, D., Kennedy, B. M. (Ed.) The Cybercultures Reader. London and New York, 2000.

Bell, David. CYBERCULTURE THEORISTS: Manuel Castells and Donna Haraway,London-NY, Routledge,2007

Bennet, T. Mercer, C., Woollacott, J. (eds.) Popular Culture and Social Relations. London: Milton Keynes, 1986.

Body in transition, ed. by Djurdja Bartlett, Zagreb, 1999.

Brummett, B. Rhetoric in popular culture. New York: St. Martin’s Press, 1994.

Burke, P. Popular Culture in Early Modern Europe. London: Maurice Temple Smith, 1978.

Castells, M. The Internet Galaxy. Oxford University Press, 2004.

Cawelti John G. Mystery, Violence, and Popular Culture:Esseys. Popular Press, 2004

De Fleur, M. L., Ball-Rockeach, S. J. Milestones in Mass Communication Research. 2nd ed. New York: Longman, 1988.

DeFleur, M., Ball-Rockeach. S. J. Theories of Mass Communication. 4th ed. New York: Longman, 1982.

Drucker, Johanna SpecLab: Digital Aesthetics and Projects in Speculative Computing (Chicago: U of Chicago Press, 2009

Durham, M. G., Kellner, D. M. (eds.) Media and Cultural Studies. Keyworks. Malden: Blackwell Publishers, 2001.

Dutton, W.H. Internet Studies: The Foundations of a Transformative Field. – In: Dutton, W.H. (Ed.). The Oxford Handbook of Internet Studies. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Eco, U. Apocalyps Postponed. Ed.Robert Lumley.Indiana University Press, 1994. Също и на чешки език: Eco, U. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2006.

Fang, I. A History of Mass Comunications. Six Information Revolutions. Boston: Focal Press, 1996.

Fiske, J. Understanding Popular Culture. London: Unwin Hyman, 1989.

Gauntlett (Ed.). Web Studies: Rewriting Media Studies for the Digital Age. Oxford, 2000.

Cawelti, John G. Mystery, Violence, and Popular Culture, 2004

Giltrow, J., Dieter, S. (Еds.). Genres in the Internet: Issues in the Theory of Genre (pp. 193-220). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2009.

Gordić, Vladislava.The Eastern European Literature in the Age of Internet: Transition to the New Media (Istočnoevropska književnost u dobu Interneta: tranzicija ka novim medijima) Transition in Central and Eastern Europe”, YASF (Yugoslav Association of Sasakawa Fellows) i Studentski kulturni centar, Beograd, 1997.

Grossberg, L., Wartella, E., Whitney, D. C. Media Making. Mass Media in the Popular Culture. Thousand Oaks, London: Sage, 1998.

Goodall, P. High Culture, Popular Culture. The Long Debate. St. Leonards: Allen & Unwin, 1995.

Douglas, J., Yellowlees. The end of booksor books without end?: Reading interactive narratives. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000. 205 s.

Fiske, J. Introduction to Communication Studies. London, New York: Routledge, 2003

Hall, S. and col. (eds.) Culture. Media. Language. London: Hutchinson, 1980;

Hartley, J. Communication, Media, Cultural Studies. The Key Concepts. London &New York, Routledge. 2005.

Japp, Ph. M., Meister, M., K. Japp, D. K. (eds.) Communication Ethics, Media, & Popular culture. New York: Peter Lang Publishing, 2005.

Japp, Ph. M., Meister, M. Enviropop: Studies in Environmental Rhetoric and Popular Culture. New York: Praeger, 2002.Landow, George.Hypertext 3.0: New Media and Critical Theory in an Era of Globalization. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006.

Landow, G.P. Hypertext: the convergence of contemporary critical theory and technology. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1992.

Landow, George P. Hypermedia and Literary Studies. MIT Press, 1994

Landow, G.P. The Rhetoric of Hypermedia: Some Rules for Authors, 1991.

 

Levi, P. Cyberculture. Minneapolis, 2001.

Levinson, Paul. Digital MacLuhan. A guide to the information millennium. London and New York, 2001.

Lister, M. New Media: A critical Introduction (2nd ed.), New York, 2003.

Lull, J. Media, Communication, Culture: A global Approach. 2. ed. New York: Columbia University Press, 2000.

Macdonald, D. Against the American Grain. New York: Random House, 1962.

Macdonald, D. Theory of mass culture. New York, 1964.

MacLeod, V. (ed.) Media Ownership and Control of the Age of Convergence. London: International Institute of Communications, 1996.

Manovich, Lev  Software Takes Command, 2012. MIT Press

Myers, G. The Discourse of Blogs and Wikis. London: Continuum, 2010.

McGann, Jerome J. Radiant Textuality: Literature after the World Wide Web.  New York: Palgrave, 2001

McLuhan, M.  Understanding media. Extensions of Man. Cambridge, Massacusetts, London: The MIT Press, 1994. Също и на:http://monoskop.org/images/4/47/McLuhan_Marshall_Understanding_Media_The_Extensions_of_Man.pdf

 McQuail, D. Audience Analysis. SAGE Publications, 1997

McRobbie, A. Postmodernism and Popular Culture. London: Routledge, 1994.

Mitchell, W. J. Th., Hansen, M. B. N. (ed.) Critical terms for media studies. – Chicago: University of Chicago Press, 2010.

 

Morozov, Evgeny .The Net Delusion. The Dark Side of InternetFreedom, Public Affairs, New York,2011

Ong, Walter Jackson , John Hartley.  Orality and Literacy: The Technologizing of the Word Routledge, 2012

Poster, Mark .CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere”, ur. David Porter, Internet Culture, Routledge, New York;1996

Real, M. Cultural Theory in Popular Culture and Media Spectacles. In: Lull, J. (ed.) Culture in the Communication Age. London: Routledge, 2000.

Rheingold, Howard.  The Virtual Community, New edition,MIT Press, 2000.

http://www.rheingold.com/vc/book/

Ryan, Marie-Laure . Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Baltimore, 2003.

Ryan, Marie-Laure ed., Cyberspace Textuality: Computer Technology & Literary Theory, Bloomington, IN: Indiana University Press, 1999

Ryan, Marie-Laure ed., Cyberspace Textuality: Computer Technology and Literary Theory. Bloomington: Indiana University Press, 2000

Severin, J .W., Tankard, J. W. Communication Theories: Origins, Methods and Uses in the Mass Media. 2nd edition. New York: Longman. 1988.

Siemens, R., Schreibman, S. (Eds.). A Companion to Digital Literary Studies. Oxford: Blackwell, 2008. http://www.digitalhumanities.org/companionDLS/.

Slatin, J. Reading hypertext: order and coherence in a new medium. – George P. Landow and Paul Delany (Ed.) Hypermedia and Literary Studies. Cambridge (Massachusetts) and London, 1994.

 

Thomas, Douglas.Hacker culture, University of Minneapolis,2003

Thompson, K., Bordwell, D. Film History. An Introduction. Boston: McGraw-Hill, 2003. Williams, K. Understanding Media Theory, New York:  Oxford University Press, 2003; 

 

Willinsky, J. The access principle: The case for open access to research and scholarship. Cambridge, MA: MIT Press, 2006

Wilson, J. R., Wilson, S. Le Roy. Mass Media, Mass Culture. An Introduction. Boston: McGraw-Hill, 2001.

Статии

Angus, Ian. Orality in the twilight of humanism: a critique of the communication theory of Harold Innis//The Australian Journal of Media & Culture, vol. 7 no 1 (1993)

Aslinger, B., and Huntemann, N.B. Digital media studies futures. – Media, Culture & Society, 2013, 35(1), 9-12.

Bimber, Bruce. Tree Faces o0f technological determinism.// Does Technology Drive History, edited by Merrit Roe Smith and Leo Marx. Cambridge, MA: MIT Press. 1994, 79-100

Burk, A., Kerr J. and Pope, A. Archiving and Text Fluidity/Version Control, 2000

Collins, E., Bulger, M.E., Meyer, E.T. Discipline matters: Technology use in the humanities. – Arts and Humanities in Higher Education, 2012, 11(1-2), 76-92.

Edwards, P.N. Hyper Text and Hypertension. Post-Structuralist Critical Theory, Social studies of Science and Software. Social Studies of Science 24, 229-278, 1994.

Joyce, Michael (1991) «Notes Toward an Unwritten Nonlinear Electronic Text, ‘The Ends of Print Culture’», Postmodern Culture, Vol. 2, No. 1, http://www3.iath.virginia.edu/pmc/text-only/issue.991/joyce.991

Killian, Lara.  New Textual Formats: Reading Online is Re-wiring the Human Brain and Changing how we Process Information// Dalhousie Journal of Interdisciplinary Management – Volume 4 – Spring 2009,1-13

Klastrup, Lisbeth. A virtual world aesthetics:theorising multi-user textuality//Internet Research 3.0: NET /WORK / THEORY conference in Maastricht, October 2002

Koskimaa, R. Literature in Digital Culture: Pedagogical Possibilities. In: Kayalis, T., Natsina, A. (Eds.). Teaching Literature at a Distance: Open, Online and Blended Learning (pp. 123-136). London: Continuum, 2010.

McCormack, Jon, Oliver Bown,Alan Dorin, Jonathan McCabe,Gordon Monro and Mitchell Whitelaw Ten Questions ConcerningGenerative Computer Art //Leonardo (MIT Press),2012

Mosher, M. Write me Disconnectedly: Assembling Hypertexts. Bad Subjects: Political Education for Everyday Life 44, June 1999

Perelmutter, R. Klassika zhanra: The flamewar as a genre in the Russian blogosphere. – Journal of Pragmatics, 2013, 45(1), 74-89, http://perelmutter.net/perelmutter-flamewars.pdf

Schroeder, Ralph . Cyberculture ,cyborg, post-modernism and the sociology of virtual realitz technologies. Surfing the soul in the information age// FUTURES, June 1994, 26/5, 519-528

Serfaty, V. Online Diaries: Towards a Structural Approach. Journal of American Studies, 2004, 38(3), 457-471.

Simanowski, R. Reading Digital Literature: A Subject Between Media and Methods. – In: Simanowski, R., Schäfer, J., Gendolla, P. (Eds.). Reading Moving Letters: Digital Literature in Research and Teaching (pp. 15-28). Bielefeld: Transcript Verlag, 2011.

Wilken, R. Locative media: From specialized preoccupation to mainstream fascination. – Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 2012, 18(3), 243-247.

Vuković, Katarina Peović.To be Lifestreamed. The subjectivity, politics and literacy of digital-networked media // Synthesis Philosophica, Zagreb, No. 50. Vol. 20, 2011.

Vuković, Katarina Peović.Hypertext as an “open work”//LiCuS (Journal of Literary Theory and Cultural Studies), rujan 2006

Vuković, Katarina Peović New media sign and it’s reception. Two new media shocks. (Novomedijski znak i njegova recepcija. Dva novomedijska šoka.), Zbornik Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, Jesenski i Turk, 2012

Wattenberg, Martin and Fernanda B. Viegas, “The Word Tree, an Interactive Visual Concordance” (IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 14.6 [2008]: 1221–28;

Електронни публикации

Adler, Paul S. Technological Determinism//The International Encyclopedia of Organization Studies, edited by Stewart Clegg and James R. Bailey (Sage) July 7, 2006

Barbrook, Richard (2000) “Cyber-communism: how the Americans are superseding capitalism in cyberspace”, Science as Culture, No. 1, Vol. 9, pp. 5-40, 10 January 2008 http://www.hrc.wmin.ac.uk/theory-cybercommunism.html

Benjamin, Walter (2005) “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”, UCLA School of Theater, Film and Television; 10 January 2008 http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm

Berners-Lee, T., Calliau, R. WorldWideWeb: Proposal for hypertexts Project. Retrieved 27 July 2009

http://www.w3.org/Proposal.html

Boden Margaret A, Ernest A. Edmonds. What is generative art? www.ingentaconnect.com/content/…/art00003

Bouchardon, Serge, Davin Heckman. Digital Manipulability and Digital Literature2012http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/heuristic

CERN. Twenty years of a free open web. Geneva, 30 April 2013

http://info.cern.ch/

Chandler, D. Technological or media determinism 1995: http://www.aber.ac.uk/media/Documents/tecdet/tecdet.html

Clarke, Roger. Encouraging Cyberculture, http://www.rogerclarke.com/II/EncoCyberCulture.html

Connoly, D. A Little History of the World Wide Web: from 1945 to 1995, W3C, 2000

http://www.w3.org/History.html

Croteau, David William Hoynes and Stefania Milan Media/Society, 4th EditionSAGE Publications, Inc http://www.sagepub.com/upm-data/40857_9.pdf

Day, Ronald E.What is ‘Cyberculture’?: Digital Culture and Critical Information Theory http://ils.indiana.edu/faculty/roday/articles/

Description in literature and other media [online]. Amsterdam: Rodopi, 2007. Studies in intermediality; 2 [cit. 2011-11-30]. <http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10380581>.

Engel, Maureen. Media X The New Space of New Media, inquire.streetmag.org/articles/102

Exploring the litblog: how literary blogging can be used to guide readers in the selection of new books. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1754-8845.2007.tb00808.x/abstract

Fiormonte, D., Babini, L. Digital variants and the writing process. Analysing literary texts on the Web. 1998. http://users.ox.ac.uk/~ctitext2/publish/comtxt/ct16-17/fiormonte.html.

Fowler, Rhys. Electronic Media: Changing Social Behaviour? 2004 www.aber.ac.uk/media/Students/rtf0401.doc

Galanter, Philip. What is Generative Art?Complexity Theory as a Context for Art Theory www.philipgalanter.com

Galanter Philip What is Complexism? Generative Art and the Cultures ofScience and the Humanities –www.philipgalanter.com

Galanter, Philip. Truth to Process – Evolutionary Art andthe Aesthetics of Dynamismhttp://www.philipgalanter.com

Galanter, Philip. Shot By Both Sides: Art-Science And The War Between Science And The Humanities Artnodes, no. 11 (2011)92-96

Galanter,Philip. Computational Aestetic Evaluation: past and Future//Computers and Creativity.: Springer, . 2012, p 255-292

Galanter, Philip. Against Reductionism: Complexity Science, Complexity Art,and Complexity Studies //Physicaplus,13, 15.04.2010

Galanter ,Philip. Generative art and rules-based art // vague terrain 03: generative art: philip galanter , vagueterrain.net – june/2006

Hayles, N.Katherine. Electronic Literature: What is it? // Electronic Literature Organization, January 2, 2007. http://eliterature.org/pad/elp.html

Hoover David L Textual Analysis http://dlsanthology.commons.mla.org/textual-analysis/

Jordan, Tim. Hacking and power:Social and Technological determinism in the digital age First Monday, Volume 14, Number 7 – 6 July 2009
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2417/2240

Just ,Marcel Adam and Patricia A. CarpenterA theory of reading: From eye fixations tocomprehension , http://works.bepress.com/marcel_just_cmu/64

Keane, D. Dave’s Book Bits: Internet Reading vs. Reading Literature.”14 May 2008

http://davekeane.blogspot.com/2008/05/internet-reading-vs-reading-literature.html

Kendall, Robert.Whither Leads the Poem of Forking Paths?http://www.altx.com/ebr/ebr5/kendall.htm

Laskewicz, Zachar. Towards Multimedia Textuality:new types of text in a changing world, 2004http://www.nachtschimmen.eu/zachar/…/0404_TMT.html..

Lynch, Clifford. The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World //First Monday, Volume 6, Number 6 – 4 June 2001, http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/864/773

Macek, J. Defining Cyberculture (v. 2). 2005. http://macek.czechian.net/defining_cyberculture.htm.

Manovich, L. Post-media aesthetics. Medium in Crisis. http://www.manovich.net.

 Pellizzi, Federico. Dialogism, Intermediality and Digital Textuality , http://www.iasl.uni-muenchen.de/discuss/lisforen/pellizzi_dialogism.pdf

Pold, Søren. Literature from Page to Interface: The Treatments of Text in Christophe Bruno’s lIterature, 2007, http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/textualized

Popova, Maria Uncreative Writing: Redefining Language and Authorship in the Digital Age. http://www.brainpickings.org/index.php/2013/02/13/uncreative-writing-kenneth-goldsmith/

Putting Knowledge to Work and LettingInformation Play:The Center for Digital Discourse andCulture. Edited byTimothy W. LukeAndJeremy Hunsinger. Center for Digital Discourse and Culture, Virginia Tech, 2009. http://www.cddc.vt.edu

Silver, D. Introducing Cyberculture. http://www.otal.umd.edu/~rccs/intro.html.

Sommerseth, Hanna (2007) “‘Gamic Realism’: Player, Perceptionand Action in Video Game Play”, Proceedings of DiGRA2007 Conference, URL: http://www.digra.org/dl/order_by_author?publication=Situated%20Play

 Strickland, Stephanie Poetry in the Electronic Environment http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/map-like

Taylor , Mike.What makes an author?Authorship, contributorship and micro-attribution. Monday, Apr 232012http://labs.elsevier.com/blog/what-makes-an-author-authorship-contributorship-and-micro-attribution

Technological Determinism – Marshall McLuhan | © MassCommTheory.com http://www.scribd.com/doc/81584761/Technological-Determinism-Marshall-Mcluhan

Vuković, Katarina Peović. Why New Media Theoreticians, (Don’t) Write New Media Essays? http://katepe.jottit.com/why_new_media_theoreticians%2C_%28don%E2%80%99t%29_write_new_media_essays%3F

Vuković, Katarina Peović New media genrestopological organization, variability and networking. http://katepe.jottit.com/new_media_genres_-_topological_organisation%2C_variability%2C_and_networking

Vuković, Katarina Peović Hypertext(ual) consciousness. Literature (?) on new media.//ART-e-FACT,.03; http://artefact.mi2.hr/_a03/lang_en/theory_vukovic_en.htm

Vuković, Katarina Peović. Hypertext as an “Open Work” 6372 LiCuS (Journal of Literary Theory and Cultural Studies), rujan 2006., http://www.vus-ck.hr/licus/about.htm

Vuković, Katarina Peović.Politics after Decentralization. Culture and Lifestream Media. tp://katepe.jottit.com/%3Cem%3Epolitics_after_decentralization._culture_and_lifestream_media%3C/em%3E

Vuković, Katarina Peović.  New media literacy. Perspectives of digital and network textuality and sociality// http://katepe.jottit.com

Wesch, Michael (2007) “Web 2.0… The Machine is Us/ing Us”, You-Tube, URL: http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE

Wesch, Michael (23. lipnja 2008) “An Anthropological Introductionto YouTube”. YouTube, URL: http://www.youtube.com/watch?v=TPAO-lZ4_hU,

Winner, Langdon. What_is_Cyberculture.pdf Who will we be in cyberspace? The Information Society, 12 (1996): 63-72.

Young, Jeffrey R. Textuality in Cyberspace and written experience,  cyber.eserver.org/young2.txt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА РУСКИ ЕЗИК

.

Божанкова, Ренета. Литература и медиа-культура (тематические и жанровые сдвиги в современной русской литературе) – Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве. Т.2., Ч.2. Санкт-Петербург, 2008. (http://web.archive.org/web/20071111055912/http://meropr.ropryal.ru/liter2007/index.php?mode=info2)

Васюков, И. Село Компютеррово и его обитатели (Законы жизни компютерной и Интернет–культуры). 2000. http://flogiston.ru/articles/netpsy/vasukov3

Визель, М. Гипертексты по ту и эту стороны экрана. – Иностранная литература. 1999, №10, 169-177, http://magazines.russ.ru/inostran/1999/10/visel.html.

Визель, М. Поздние романы Итало Кальвино как образцы гипертекста. – http://www.netslova.ru/viesel/viesel.htm.

Галушко, Т.А. Контекст, текст и гипертекст в свете некоторых идей постструктурализма. – Вестник Амурского государственного университета, 2000, №10, 2-4.

Генис, А. Гипертекст – машина реальности. – Иностранная литература, 1994, №5, 248-249.

Гусейнов, Г. Инструменты описания неполной коммуникации в блогосфере. В: Lunde, L., Paulsen, M. (Eds.). From Poets to Padonki. Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture (Slavica Bergensia 9).Bergen:UniversityofBergen, 2009, 275-287.

Дедова, О.В. Перспективы цифровой литературы. Рец. на кн.: Bootz, P., & Baldwin, S. (Eds.), REGARDS CROISES: Perspectives on Digital Literature. Morgantown: WestVirginiaUniversityPress, 2010. – Новое литературное обозрение, 2012, №115.

Дедова, О. В. О гипертекстах: “книжных” и електронных. – Вестник Московского университета, Сер. 9, №3, 2003.

Дедова, О. Теория гипертекста и гипертекстовые практики в Рунете. Москва: МАКС Пресс, 2008.

Емелин, В. Гипертекст и постгутенберговая эра, http://emeline.narod.ru/hipertext.htm.

          Журавлева, Е.Ю. Современные модели развития гуманитарных наук в цифровой среде. – Вопросы философии, 2011, №5, http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=325&Itemid=52.

Ильина, И.А. Проблемы изучения и восприятия гипертекста в мультимедийной среде Интернет. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва: Ульяновский государственный университет, 2009, http://www.ipk.ru/index.php?id=1616.

Кастельс, М., Киселева, Э. Россия и сетевое общество. Аналитическое исследование. 1998. http://www.socio.ru/wr/00-1/Castells.htm.

Клочкова, Е.С. Лингвопрагматические особенности электронного гипертекста на немецком языке. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Самара: Самарский государственный педагогический университет, 2009. – http://samaraaltlinguo.narod.ru/diss/klochkova.doc.

Маркова, Т.Н. Компьютерные технологии и компьютерные приемы в новейшей прозе. – Филологический класс, 2009, №21, 17-19.

Митренина, М. Интернет и русский литературный процесс. // Русский журнал, 24.02.2003.

 

Рязанцева, Т.И. Гипертекст и электронная коммуникация. Москва: ЛКИ, 2010.

Чернорицкая, О. Энтропия.NET(Публицистика в сети). // Вопросы литературы, №1, 2006. http://magazines.russ.ru/voplit/2006/1/ch1-pr.html.

Эко, У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст. Отрывки из публичной лекции Умберто Эко на экономическом факультете МГУ 20 мая 1998.– Новое литературно обозрение, 1998, №32, 5-14. (Статията достъпна и на: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php.)

Эпштейн, В. Л. Введение в гипертекст и гипертекстовые системы. – http://www.lingvolab.chat.ru/library/hypertext.htm.

 

 

 

 

 

 

 

НА ЧЕШКИ ЕЗИК

Речници

Nádběla, J. Velký počítačový slovník.KralicenaHané: ComputerMedia, 2006.

Reifová, I. a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál,2004.

 

Сборници

Bystřický, J. a kol.Média, politika a společnost: Texty k problematice kulturních technik II.Praha: Institut pro studium elektronické kultury, 2009.

Dětská literatura a nová média: Referáty a diskusní příspěvky 21. kongresu IBBY, Oslo 26.-30. září 1988. – Praha: Společnost přátel knihy pro mládež a Čs. sekce IBBY, 1989.

Média a realita. Brno: Masarykova univerzita, 2004.

Mičienka, M. a kol. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007.

Sak, P. а kol. Člověkavzdělání vinformační společnosti. Praha: Portál, 2007.

 

Монографии

Bína, D.,Literární komunikacevmultimediální době. ČeskéBudějovice: Pedagogická fakultaJihočeské univerzity, 2009.

Hallin, D. C., Mancini, P.Systémy médií v postmoderním světě: Tři modely médií a politiky. Praha: Portál, 2008. [z anglického originálu … přeložil Tomáš Trampota]

Jirák, J., Köpplová, B. Média a společnost. Praha: Portál, 2007.

Jirák, J., Köpplová, B. Masová média. – Praha: Portál, 2009.

Macek, J. Úvod do nových médií. – Ostrava: Ostravská univerzita, 2011

Osvaldová, B., Tejkalová, A., Čermák, M.  Žurnalistika v informační společnosti – digitalizace a internetizace žurnalistiky: Proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. – Praha: Karolinum, 2009. 

Pavelka, J. Kultura, média & literatura. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, SvN Regiony, 2004.

Pavlíček, A. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010.

Pavlíček, A.Nová média a web 2.0. Praha: Oeconomica, 2007.

Šmíd, M. Média, internet, TV Nova a já. Praha: ISV, 2000.

Trampota, T., Vojtěchovská, M. Metodyvýzkumumédií. Praha: Portál, 2010.

Travníček, J., Čtenáři a internauti.Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Brno: Host a Národní knihovnou České republiky, 2011.

Urban, L., Dubský, J., Murdza, K. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada, 2011.

 

 

Електронни публикации

http://www.amediamedia.cz/internetovyslovnik/?PHPSESSID=b82dde050147c0ee9f256ffb03dffe23

http://www.mediaguru.cz/medialnislovnik/

http://slovnikcizichslov.abz.cz/web.php/slovo/bulvarnimedia


НА СЛОВАШКИ ЕЗИК

Речници

Breveníková,D, Breveník,G.Anglicko-slovenský a s/a slovník termínov internetu. Kniha spoločník.Bratislava, 2009.

 

Сборници

Žilka, T.(ed.), Kresťanská literatúra a masmédiá. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2000.

 


НА ПОЛСКИ ЕЗИК

 

Речници, енциклопедии, лексикони

Media. [red. Banaszkiewicz-Zygmunt, E.]. Wydawnictwo Naukowe PNW, Warszawa, 2000

Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa. [red. Dobek-Ostrowska, B.] Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007

Słownik wiedzy o mediach. [red. Chudzińskiego]. ParkEdukacja, Bielsko-Biała, 2007

 

Монографии

Jenkins, H. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Wydawnictwa Akademickie i Profesionalne, Warszawa, 2006.

Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa, 2002.

 

Статии

Batorski, D. Korzystanie z internetu – przemiany i konsekwencje dla użytników. W: Re: internet – społeczne aspekty mediów. Polskie konteksty i interpretacje. [red. Łukasz, J., Mazurek, P., Olcoń, M., Przybylska, A., Tarkowski, A. i Zając, J.]. Wydawnictwa  akademickie i profesjonalne,  Warszawa, 2006, str. 119-152

Bauer, Zb. Gatunki dziennikarskie. W: Dziennikarstwo i świat mediów. [red. Bauer, Zb. i Chudziński, Edw.]. Uniwersitas, Kraków, 2008. Str. 255-280

Bauer, Zb. Wywiad. Gatunek i metoda. W: Dziennikarstwo i świat mediów. [red. Bauer, Zb. i Chudziński, Edw.]. Uniwersitas, Kraków, 2008. Str. 333-344

Bralczyk, J., Wasilewski, J. Język w mediach. Medialność języka. W: Dziennikarstwo i świat mediów. [red. Bauer, Zb. i Chudziński, Edw.]. Uniwersitas, Kraków, 2008. Str. 379-404

Celiński, P. Interfeizacja komunikacji. Media światem człowieka. [red. Drożdż, M. i Fiut, I. S.]. JEDNOŚĆ, Kraków-Kielce, 2009. Str. 41-57

Chudziński, Edw. Felieton. Geneza i ewolucja gatunku. W: Dziennikarstwo i świat mediów. [red. Bauer, Zb. i Chudziński, Edw.]. Uniwersitas, Kraków, 2008. Str. 345-360

Dudziak, Ark. Antropologiczna hermeneutyka jako metodologia badań reklamy audiowizualnej. Media światem człowieka. [red. Drożdż, M. i Fiut, I. S.]. JEDNOŚĆ, Kraków-Kielce, 2009. Str. 127-145

Goban-Klas, T. Komunikowanie i media. W: Dziennikarstwo i świat mediów. [red. Bauer, Zb. i Chudziński, Edw.]. Uniwersitas, Kraków, 2008. Str. 11-38

Jasionowicz, M. Internet. Medium, środowisko, społeczność. W: Dziennikarstwo i świat mediów. [red. Bauer, Zb. i Chudziński, Edw.]. Uniwersitas, Kraków, 2008. Str. 145-161

Juza, M. Elitarne i masowe formy komunikacyjnego wykorzystania internetu. W: Re: internet – społeczne aspekty mediów. Polskie konteksty i interpretacje. [red. Łukasz, J., Mazurek, P., Olcoń, M., Przybylska, A., Tarkowski, A. i Zając, J.]. Wydawnictwa  akademickie i profesjonalne,  Warszawa, 2006, str. 43-76

Kosińska, M. Informacja a wiedza. Redefinicja pojęć w kontekście procesów komunikowania w mediach interaktywnych. Media światem człowieka. [red. Drożdż, M. i Fiut, I. S.]. JEDNOŚĆ, Kraków-Kielce, 2009. Str. 25-40

Krzysztofek, K. Społeczeństwo w dobie internetu: refleksyjne czy algorytmicznie. W: Re: internet – społeczne aspekty mediów. Polskie konteksty i interpretacje. [red. Łukasz, J., Mazurek, P., Olcoń, M., Przybylska, A., Tarkowski, A. i Zając, J.]. Wydawnictwa  akademickie i profesjonalne,  Warszawa, 2006, str. 19-41

Kulczycki, E. Problem o obszaru badań nauki o komunikowaniu. Media światem człowieka. [red. Drożdż, M. i Fiut, I. S.]. JEDNOŚĆ, Kraków-Kielce, 2009. Str. 15-24

Majewska, E. Między cyberfeministycznym imaginarium a emancypacją społeczną. W: Re: internet – społeczne aspekty mediów. Polskie konteksty i interpretacje. [red. Łukasz, J., Mazurek, P., Olcoń, M., Przybylska, A., Tarkowski, A. i Zając, J.]. Wydawnictwa  akademickie i profesjonalne,  Warszawa, 2006, str. 283-304

Przybyłska, A. Internet a reforma instytucji demokratycznych: nadzieje, wyzwania, porażki. W: Re: internet – społeczne aspekty mediów. Polskie konteksty i interpretacje. [red. Łukasz, J., Mazurek, P., Olcoń, M., Przybylska, A., Tarkowski, A. i Zając, J.]. Wydawnictwa  akademickie i profesjonalne,  Warszawa, 2006, str. 179-210

Pisarek, W. Podstawy retoryki dziennikarskiej. W: Dziennikarstwo i świat mediów. [red. Bauer, Zb. i Chudziński, Edw.]. Uniwersitas, Kraków, 2008. Str. 361-378

Puppel, J. Wpływ dystansu międzyosobowego na użycie zasobów językowych w komunikacji bezpośredniej: badanie wstępne. W: Społeczeństwo – kultura – język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. [red. Puppel, St.]. UAM, Poznań, 2007. Str. 49-64

Puppel, St. Interlingwalizm czy translingwalizm? Interkomunikacja czy transkomunikacja? Uwagi w konstekście współistnienia języków naturalnych w ramach globalnej współnoty kulturowo-językowo-komunikacyjnej. W: Społeczeństwo – kultura – język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. [red. Puppel, St.]. UAM, Poznań, 2007. Str.79-94

Siewicz, K. Zarys systemu normatywnego społeczności wolnego oprogramowania. W: Re: internet – społeczne aspekty mediów. Polskie konteksty i interpretacje. [red. Łukasz, J., Mazurek, P., Olcoń, M., Przybylska, A., Tarkowski, A. i Zając, J.]. Wydawnictwa  akademickie i profesjonalne,  Warszawa, 2006, str. 77-97

Starewicz-Jaworska, A. Komunikacja polityczna w świetle wybranych asoektów internetu. W: Re: internet – społeczne aspekty mediów. Polskie konteksty i interpretacje. [red. Łukasz, J., Mazurek, P., Olcoń, M., Przybylska, A., Tarkowski, A. i Zając, J.]. Wydawnictwa  akademickie i profesjonalne,  Warszawa, 2006, str. 239-259

Szumiewicz, P. Egalitarna polityka w dobie internetu. W: Re: internet – społeczne aspekty mediów. Polskie konteksty i interpretacje. [red. Łukasz, J., Mazurek, P., Olcoń, M., Przybylska, A., Tarkowski, A. i Zając, J.]. Wydawnictwa  akademickie i profesjonalne,  Warszawa, 2006, str. 211-223

Wolny-Zmorczyński, K. Reportaż. W: Dziennikarstwo i świat mediów. [red. Bauer, Zb. i Chudziński, Edw.]. Uniwersitas, Kraków, 2008. Str. 321-332

Zając, J. Zapośredniczone kontakty społeczne w sytuacjach zadaniowych. W: Re: internet – społeczne aspekty mediów. Polskie konteksty i interpretacje. [red. Łukasz, J., Mazurek, P., Olcoń, M., Przybylska, A., Tarkowski, A. i Zając, J.]. Wydawnictwa  akademickie i profesjonalne,  Warszawa, 2006, str. 153-175

 

Електронни публикации

Słownik terminologii medialnej. [red. Pisarek, W.]. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIWERSITAS, 2006

Rheingold, H. The virtual community homesteading on the electronic frontier. http://www.rheingold.com/vc/book/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА СРЪБСКИ ЕЗИК

 

Монографии

Brajović, Tihomir . Кратка историја преобиља / Критички бедекер кроз савремену српску поезију и прозу. Ур.Ненад Шапоња.

 

Видаковић, Кринка Петров. Срби у Америци и њихова периодика. #Књ. #1 – Београд : Институт за књижевност и уметност, 2007.

Virilio, Pol . Mašine vizije, Novi Sad: Svetovi,1997

Virtuelna kultura i identite.Zbornik radova, urednik Stiven Dz. Dzons, XX vek, Beograd, 2001

 

Vuksanović, Divna.Filozofija medija:Ontologija, estetika, kritika, Prilog kritici ontologije medija.  Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu – Čigoja, Beograd, 2007

 

Vuksanović, Divna. Filozofija medija: Ontologija, estetika, kritika, Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu – Čigoja, Beograd, 2007,

 

Дамjaнов, Сава. Ерос и По(р)нос (есеји, прикази, мистификације), Београд 2006

 

Đorđević, Marko M. Kulturni obrasci u vremenu medijskog spektakla, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2010.

 

Đurić, Dubravka Politika poezije – Tranzicija i pesnički eksperiment, Ažin, Beograd, 2010

 

Gordić-Petković,Vladislava.Virtuelnaknjiževnost (zbirkaeseja) Beograd, Zavodzaudžbenikeinastavnasredstva, 2004.

 

Gordić-Petković,VladislavaVirtuelnaknjiževnost 2: književnost, tehnologija, ideologija (zbirkaeseja)– Zrenjanin, GradskanarodnabibliotekaZrenjanin, 2007.

 

 Jevtović, Zoran .Totalitarizam i masmediji, Studio RAS, Negotin – Beograd, 2000

 

Јовановић, Ђокица,ЈасминаПетровић, Саша Мадић, Пародија трагичног, Кич као конституенс политичке и културне идеологије (1999-2001), Ниш, 2002

 

Како читати: о стратегијама читања трагова културе, приредио Саша Илић, Београд, Народна библиотека Србије, 2005.

Kulturni obrasci u mas-medijima, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 2, Megatrend Univerzitet, Beograd, Megatrend Univerzitet 2010.

Knjiga za medije: medije za knjigu, D.Vuksanovic ur., Beograd: CLIO,  2008.

Medijska kultura, Studije kulture, identitet i politika između modernizma i postmodernizma, Beograd: CLIO, 2004

 

Србија као справа: Демилитаризација националне културе, приредили Милош Живановић и др, Београд, 2007

 

Uhvati ritam: omnibus: rok i književnost, prir. Mihajlo Pantić i David Albahari, Novi Sad, 1990.

 

Pavlović, Danica i drugi . Diskurzivna tela poezije – Poezija i autopoetike nove generacije pesnikinja, Beograd: Ažin, 2004.

 

Росић,Татјана.Мит о савршеној биографији : Данило Киш и фигура писца у српској култури . Београд : Институт за књижевност и уметност 2008.

 

 

Статии

Bajović, Tijana. Društvousnulih. //CM 15 (2010) © Centarzausmeravanjekomunikacija, 167-173

 

Brajović, Tihomir. Reči i senke – Izbor iz transsimbolističkog pesništva devedesetih(predgovor), Prosveta, Beograd, 1997.

 

Božić, Jadranka. Analogni i digitalni mediji – čovek i njegov identitet u informatičkoj kulturi //Glasnik Narodne biblioteke Srbije,2007, br. 1, str. 121-132

Cidilko, Vesna. EsejiusavremenojsrpskojIdrugimjužnosovenskimkniževnostimanovopoimanje žanra. // Kolo, XLVIII / broj 423 / januar-februar 2003.

Ćalović, Dragan.Umetnost u vremenu reproduktivne stvarnosti – B: Umetnost i istina, Zbornik radova Estetičkog društva Srbije, Estetičko društvo Srbije, Beograd, 2009

Ćirić,Saša. Jedan ogorčeni pogled na savremenu srpsku književnu kritiku sa čitalačke margine.// Glasnik Narodne biblioteke Srbije, 2007, br. 1, str. 121-132

Đorđević, Marko M.  Destrukcija književnog teksta u pozorištu i na televiziji// Polja, br.432, Novi Sad, 2005.

Đorđević, Marko M.  Spektakularizacija svesti i ruralno – spektakularni kulturni obrazac u mas-medijima// Kultura, br.165, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2010.

Đorđević, Marko M. Kulturni obrasci u medijima masovnog komuniciranja u Srbiji od 2000 – 2005. godine// Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, br.16, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, 2009.

Đorđević, Marko M. Praistorija u sadašnjosti komuniciranja i sadašnjost u praistoriji komuniciranja – Obredno komuniciranje i medijski spektakl// CM-Časopis za upravljanje komuniciranjem, br. 14, Fakultet političkih nauka, Beograd, Protokol, Novi Sad, 2010.

Đorđević, Marko M. Kulturni obrasci u mas-medijima// Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 2, Megatrend Univerzitet, Beograd, 2010.

Đorđević, Marko M.  Ars combinatoria i postmodernizovana fantastika u funkciji napuštanja klasičnog mimesisa u romanu i pozorišnoj predstavi Hazarski rečnik Milorada Pavića// Sveske br. 88, Pančevo, 2008.

Đorđević, Marko M. Medijski horizonti – Društvo spektakla, Gi Debor (prikaz)// Znak, br.30, Beograd

Đorđević Marko M. Resetovanje stvarnosti, M. Miletić (prikaz)// CM-Časopis za upravljanje komuniciranjem, , br. 9, Fakultet političkih nauka, Beograd, Protokol, Novi Sad, 2009.

Đurić, Dubravka . MapiranjepesničkogpoljaKritičarskoteorijskimodeliuinterpretacijisavremenehrvatskepoezije// DanasBeton, br. 103, Beograd, 21. septembar, 2010, str. I i II. http://www.elektrobeton.net/mixer2010.html#103

 

 Đurić, Dubravka . Antologičarska kanonizacija poezije (Nenad Milošević, Iz muzeja šumova – Antologija novije srpske poezije 1988-2008 VBZ Zagreb 2009)// Polja, br. 463, Novi Sad, 2010, str. 210-212. / Poezija, br. 1-2, Zagreb 2010, str. 111-112.

 

Đurić, Dubravka . Marginalizacija poezije i uspon pesnikinja u Srbiji na prelazu iz 20. u 21. vek,// Sarajevske sveske, br. 21-22, Sarajevo, 2008, str. 554-564

 

Đurđić, Ljiljana. Industrija zabave, Chick-lit i tržište u Srbiji. // Gradina , Niš, 40-41/2011

 

Gavrić, Tomislav .Gledanje i čitanje.// Gradina XX, 9-10/85, str. 158-162

Ivanović, Nevena. Appropriation and manipulation of .woman.s writing. in the nationalist discourse in Serbia in the nineties / //  Reč,2002, Br. 59, str. 245-287.

 

Jovanović, Borislav . Crnogorskiknjiževniubranitet// Nacionalnaliteraturanaprelazumilenijumaeseji, prikazi, članci, Centralnanarodnabiblioteka “ĐorđeCrnojević”, Cetinje,2005.

P r a v d i ć,I v a n. Učestvovanje publike u delima savremene umetnosti//Polja 441

Maširević, Ljubomir: Mediji i postmoderna stvarnost// SOCIOLOGIJA, Vol. LII (2010), 127-140

Radojčić, Saša. Srpska književna blogosfera.// Kultura 124; Beograd, 2009; str. 61-69.

Pantić, Mihajlo . Književnost u tranziciji ili : kakovamdrago. //SarajevskeSveskebr. 27/28

 

Rosić, Tatjana. Slepamrljarealnog. // SarajevskeSveskebr. 27/28

 

Sofronijević, Adam and Tamara Vučenović. Nove uloge autora i čitaćaca: Automatizacija i upravljanje složenim procesima čitanja i pisanja( Kultura 2012, br. 136, str. 24-44

Tatarenko, Ala. U potrazi za ‘drugim telom’ romana – Drugo telo M. Pavića između književne arheologije i ergodičkih strategija. // Nasleđe, Kragujevac 2010, vol. 7, br. 16, str. 99-111

 

Vuković,Vuk.Internet (radio) kao globalni medij(um. //Polja,br.  251

 

Vuksanovic, Divna. Aura I istina u eri digitalne maniplacije. Centar za filozofiju medija. //CM casopis za upravljanje komniciranjem.br.15 god V, 27-40 I http://www.centar-fm.org/index.php/component/content/article/162

 

Vuksanović, Divna. Medijske egzistencije: postindividualizam i imaginacija, //Filozofija medija:Ontologija, estetika,kritika. Beograd: Institute forTheatre, Film, Radio and Television, Faculty of Drama Arts in Belgrade –Čigojа, 2007

 

Анђелковић,Миливој. Могућностиелектронскекњижевности.//SAVREMENIKbr. 146-147-148, 2007

Брајовић, Тихомир. Кратка историја преобиља: Панорамски поглед на савремени српски роман. // Свеске, Сарајево, 13/2007, 72.

 

Јовановић, Бојан: Књижевност, симулација, манипулација.// Градина,29-30/2009 (XLV)

 

Jevtović, Zoran.Nova filozofija vrednosti. // Totalitarizam i masmediji, Studio RAS Negotin – Beograd, 2000, str. 147.

 

Демић, Мирко: Литерарни лапот : //Градина ,29-30/2009 (XLV)

 

Жунић: ДраганКњижевнеинаучнестратегије (Књижевностиписциудоба посткомунизма) .//Gradina: Časopis za književnost, umetnost i kulturu  22/2007 (XLIII)

 

РосићТатјана: Konverzijapostmodernogromana.//:Sarajevskesveske, 01/03/2008

 

Росић Татјана: Једва за данас, а никада за сутра .// Градина ,29-30/2009 (XLV)

 

Росић, Татјана, Префикси убрзања и ретро поетике или: постхуманистички наративи у савремној српској причи (1990-2006. //  Свеске, Сарајево, 14/2008, 98-107.

 

Радосављевић, Иван, Идеологија и конструкције: злоделник, пишчев најбољи друг.//  Реч, Београд, 41/1998, 29-34.

 

Сеатовић,Светлана: О ентузијазму и књижевној периодици. // Књижевни магазин, број 39 , година IV, септембар 2004, стр. 42 – 43

 

Шта чита Србия. Разговор: „Популарна књижевност, између тривијалног и елитног“Исидора Бјелица, Светислав Басара, Марко Видојковић, Татјана Росић, Златко Паковић .// Нова српска политичка мисао, 28. фебруар 2010.

 

Електронни публикации

Antonijević,Smiljana. Metodologija istraživanja Interneta. //e-volcija,br.1, novembar 2003.http://www.bos.rs/cepit/evolucija/

 

Ćalović Dragan Estetizacija realnog u doba njegove masovne (re)produkcije /http://chigoja.co.rs/files/Povodom knjige Filozofija medija,

 

Nenić,Iva. Mreže sajberfeminizma. //e-volcija.broj  9, 2005http://www.bos.rs/cepit/evolucija/

 

Nenić, Iva. O knjizi  “Vitruelna kultura” Stivena Džonsona. //e-volcija.broj 5, 2004http://www.bos.rs/cepit/evolucija/

 

Nenić,Iva.Inicijaliyacija sajber kulture.//e-volcija.broj  5, 2004http://www.bos.rs/cepit/evolucija/

 

Nenić, Iva. Kultura sajber prostora. //e-volcija.broj  5, 2004http://www.bos.rs/cepit/evolucija/

 

Nenić, Iva. Umesto enciklopedijskih odrednica za informaciono drštvo.// e-volcija.broj  5, 2004http://www.bos.rs/cepit/evolucija/

Od motike do interneta, //Danas, dodatak Knjiga, subota/nedelja 21-22. april 2007. http://www.danas.co.yu./20070421/knjiga1.html

Panović, Ivan.O sajberprostoru i identitetu.//e-volucija,br.1,2003http://www.bos.rs/cepit/evolucija/

 

Pavlović, Aleksandar Blogosfera i književni univerzum //e-volucijaBroj 15, 2007. http://www.bos.rs/cepit/evolucija/

 

Radović, Nataša.Vaskresenje ili smrt avangarde. // e-volucijaBroj 6, 2004. http://www.bos.rs/cepit/evolucija/

Velisavljević, Ivan. Izknjiževnosti u film: sličaj srpskog presipanja. 18.1.2008. http://www.novikadrovi.net/razno/14-razno.php

 

Pистовић, Сава. Критички дигитални номадизам.http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/11872

 

Тишма, Андреј. Електронска уметност и Интернет (6) http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/11872

 

Шкеровић Слободан. О Интернету, Пројекту Растко, Енергетском пољу http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/11872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

 

Монографии

Alić, Sead Mediji od zavođenja do manipuliranja 2009

Alić, Sead: McLuhan Najava filozofije medija, Centar za filozofiju medijai mediološka istraživanja, Zagreb, 2010 

 

Castells, Manuel (2000) Uspon umreženog društva, Zagreb: Golden marketing

Čegec, Branko: Fantomslobode, Zagreb, 1994.

 

Cyberfeminizam,  ur. Igor Marković, Zagreb, 1997,1999.

 

Banov – Depope, Estela.Zvuci i znaci: Interkulturne i intermedijalne kroatističke studije .Zagreb : Leykam international d.o.o., 2011

 

Duda, Dean: Hrvatski književni bajkomat. Zagreb: Disput , 2010.

 

Flaker, Aleksandar: Riječ, slika, grad: hrvatske intermedijalne studije, Zagreb, 1995.

 

Flaker, Aleksandar: Proza u trapericama, Zagreb:Sveučilišna naklada Liber, 1983.

 

Flaker, Aleksandar.Riječ, slika, grad: hrvatske intermedijalne studije, Zagreb:, 1995.

 

Flaker, Aleksandar. Nomadi ljepote- intermedijalne studije.ZZH, zagreb,1988.

 

Hjerarhija. Zagrebački pojmovnik kulture 20 stoljeća.Al.Flaker,M. Medaric ur., Zagreb : Zavodza znanostoknjiževnostiFilozofskagofakulteta, SveučilištauZagrebu, 1997

 

Horrocks, Christopher: Marshall McLuhan i virtualnost, Zagreb, 2001

 

Gržinić, Marina.Estetika kibersvijeta i učinci derealizacije, Zagreb, 2005

Gržinić,Marina. U redu za virtualni kruh. Meander, 1998

Kovač, Leonida: Konteksti, Zagreb, 1997.

 

Kolanović, Maša.Udarnik! Buntovnik? Potrošač…(Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije) . Zagreb : Naklada Ljevak, 2011

 

Kovačević, Marina/Badurina, Lada: Raslojavanje jezične stvarnosti,  Rijeka, 2001.

 

Kulture Interneta: virtualni prostori, stvarne povijesti i živuća tijela; Prijevod Neven Dužanec; Naklada Jesenski i Turk; Zagreb, 2001.

 

Kiberprostor, kibertijela, cyberpunk.  Naklada Jesenski i Turk; Zagreb, 2001

 

Lipovčan, Srećko. Mediji – druga zbilja? : rasprave, ogledi i interpretacije, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2006

 

Listaš Srećko Eseji o književnosti i oko nje 2, 2010

 

Ludizam, Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća, Ur. Živa Benčić i Aleksandar Flaker, ZZK/Slon, Zagreb, 1996.

 

Macan,Darko. Macan čita! – Obdukcija SF žanra u Hrvata. Zagreb,2007

Mandić, Igor. Književnost i medijska kultura. Zagreb, 1984

 

Medijhrvatskeknjiževnosti, ZbornikradovaIII. znanstvenogskupasmeđunarodnimsudjelovanjem (Zagreb, 28.-29. studenog 2003.), Altagama, Zagreb, 2004.

 

Moda: povijest, sociologija i teorija mode, prir. Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Ante Tonči Vladislavić, Zagreb, 2002.

 

OraićTolić, Dubravka: Dvadesetostoljećeuretrovizoru, Školskaknjiga, Zagreb, 2000.

 

OraićTolić, Dubravka.Teorija citatnosti.GZH,Zagreb, 1990

 

Perasović, Benjamin (2001). Urbana plemena. Sociologija subkultura u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada

 

Perusko Cilek Zrinka.Demokracija i mediji. Zagreb , 1999

 

Petković, Nikola. Harterije: hrvatsko pjesništvo početkom tisućljeća.Zagreb : Jesenski i Turk i HDP, 2009.

 

Pogačnik, Jagna . PROZA POSLIJE FAK-a. Zagreb : Profil International, 2006

Postnikov, Boris. 2012. Postjugoslavenska književnost? Zagreb: Sandorf.

Purgar, K. Vizualni studiji, CVS, Zagreb, 2009.

Purgar, Krešimir. Preživjeti sliku . Zagreb: Meander2010.

 

Purgar, Krešimir. Preživjeti sliku — estetika nestabilnih medija (Durieux, Zagreb

 

Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik radova XXXIV. Seminara Zagrebačke slavističke škole, FF press, Zagreb, 2006

 

Rem, Goran. Pogo i  tekst, Meandar, Zagreb: Meander Zagreb 2011

 

Roško, Zoran Paranoidnije od ljubavi,zabavnije od zla.Z. 2002

 

Ryan, M.-L. (2008) Mediji i pripovijest.

 

Šavle, Silvano Internet, Adamić i dr., Rijeka, 2001.

Turković, Hrvoje: Film: zabava, žanr, stil, Zagreb, 2005.

 

Turković, Hrvoje: Narav televizije, Zagreb, 2008

 

Uvanović, Željko [et al.].Književnost i film. Teorija filmske ekranizacije književnosti s primjerima iz hrvatske i svjetske književnosti [s autorskim prijevodom jednog teksta Roberta Stama i Phyllis Zatlin] .Osijek : Matica hrvatska Ogranak Osijek,

 

Uvodumedije. uredila: ZrinjkaPeruškoZrinskid.d., Čakovec, 2011.

Uzelac, Aleksandra . Utjecaj novih informacijskih tehnologija na kulturni razvoj: uloga virtualnih mreža. Disertacija. Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. 2003

Vizualna kultura, Zagreb, ur. Chris Jenks, Zagreb, 2002.

Vizualnost.  Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća.Flaker,Uzarevic ur., Zagreb: Slap2003.

Vuković, Tvrtko . Svi kvorumaši znaju da nisu kvorumaši, Disput, Zagreb,2005.

Vuković,K. Peovic. Književnost i tehnologija novih medija. Zagreb : FIlozofski fakultet, 15.7.2010.

 

Vuković, KatarinaPeović Hipertekst(ualna) svijest. Književnost (?) na novim medijima , Artefact, 2004. http://www. jedinstvo.hr/katarina/ hipertekstualna_svijest.htm

 

Vuković, Katarina Peović. Mediji i kultura.Ideologija medijanakon decentralizacije. Naklada Jesenski i Turk,Zagreb,2012

Zerzan, John.  Anarhoprimitivizam protivcivilizacije, Jesenski i Turk, Zagreb,2004

Zgrablić, Rotar, Nada: Radio: mit i informacija, dijalog i demokracija, Zagreb, 2007.

Žmirić, Zoran. Vrijeme koje nam je pojeo Pac-man. Zagreb: Meander 2005.

 

 

Статии

 

Bagić, Krešimir: Figurativnostreklamnogdiskurza. // Raslojavanjejezikaiknjiževnosti. Zbornik radova XXXIV. Seminara Zagrebačke slavističke škole, FF press, Zagreb, 2006., str. 81-95

 

Bagić, Krešimir: Pjesnički naraštaji devedesetih. //Drugo slovensko-hrvaško slavistično srečanje // Drugi hrvatsko- slovenski slavistički skup,(2001).Zbornik referatov. Ljbljana, 2003, 129-140

Bagić, Krešimir (2001). Pjesnički naraštaj devedesetih. // Reč, br. 61.7, Beograd,2010, 157-168

Bagić, Krešimir. 2010. Govorno slikarstvo (ekfraza)// Vijenac 414 (14. 1. 2010.): 7.

Beck Boris.Cica, guza ili tvrdi biceps// Kolo,Broj 2, ljeto 2005.

Bagić, Krešimir . Kratka priča devedesetih. // Zbornik radova Zagrebačke slavističke škole 2001.ur. Stipe Botica. Zagreb: 2002

Biletić, Boris Domagoj.Više ne pishem književnu kritiku. // Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara – Zbornik X., Matica hrvatska Đakovo, 2008., 41-48

Bijković, Mirta. Ima li prostora za prostor kritike ili što zahtjeva medijski Mefisto.//Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara – Zbornik X., Matica hrvatska Đakovo, 2008., 37-40

 

Bošković, Ivan  . // Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara – Zbornik X., Matica hrvatska Đakovo, 2008., 

 

Bošnjak, Branimir.Književnost i medij ili što zahtjeva medijski radija. // Književnost i mediji- XI Šoljanovi dani

 

Bošnjak, Branimir.Radio-Drama Speech in Fiction by Slobodan Novak. //Nova Istra,2009,1-2

Brešić, Vinko:Osječka književna periodika: . // Književni Osijek : književnost u Osijeku i o Osijeku od početaka do danas : studije i eseji / priredio Stanislav Ferić, Zoran.Marijanović;  Osijek : Pedagoški fakultet : Gradsko poglavarstvo grada Osijeka, 1996, str. 55-66

 

Brešić, Vinko: Kako definirati časopis?, . // Medij hrvatske književnosti, Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb, 28.-29. studenog 2003.),  Altagama, Zagreb, 2004., str. 87-93

 

Ćirić, Mate.Glas Istre.Književnost je/st/ medija. //Književnost i mediji- XI Šoljanovi dani, 2006

 

Čale Feldman, Lada, Zločin rođenja, redateljski nadzor i njegova kazališna kazna, prosinac 2000., br. 17/18

 

Cvek, Sven; Koroman, Boris; Peović Vuković, Katarina. Geopolitička nekorektnost: balkanski uvodi i vodiči na World Wide Webu.// Libra libera. 8 (2001) ; 303-315

Cvek, Sven.Prema hipertekstualnoj povijesti nacionalne književnosti. //Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 14 (2002) , 1; 31-44

Fecher, Heinrich, Književnost i video mediji// Quorum, br.1, Zagreb, 1988., str. 113-123

Filipović, Miroslav. Nestvarna stvarnost. Kultura i mediji, //Kolo,br.2,2005

Flaker, Aleksandar:  Svijet tehnike kao evazija i kao prijetnja. // Proza u trapericama, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1983.

 

Gaan, Zdravko. Medij, književnost i istina. //Književnost i mediji- XI Šoljanovi dani.2006

 

Gajin, I gor.Kultura i mediji u gordijskom čvoru . Kultura i mediji.//Kolo,Broj 2, 2005.

 

Gašparović, Darko. Medij kao stredstvo (anti) kulturne globalizacije. //KnjiževnostimedijiXI Šoljanovidani. 2006

 

Grafiti (bloktekstova)//Quorum, br.1, Zagreb, 1988., str.193-274

Grdešić, Maša.Naš život u ružičastom// Quorum, 1, 2005, str. 131-139.

Grdešić, Maša. Budi vedra, budi smjela: teorijski i aktivistički diskurz hrvatskoga Cosmopolitana// Quorum, 2, 2004, str. 182-209.

Grdešić, Maša.Dnevnik Bridget Jones: pokušaj reforme ružičastog geta// Quorum, 2, 2003, str. 178-202.

Grdešić, Maša.Cosmopolitan 2001.: premalo feminizma za 25 kuna// Libra libera, 11, prosinac 2002, str. 9-23.

Hesmondhalgh, David. Bourdieu, mediji i kulturna proizvodnja .Kultura i mediji //Kolo, Broj 2, ljeto 2005

Hromadžić,H. Internet, hiperfikcija i postmodernistička književnost. // Monitor ISH, Revija za humanistične in družbene vede. VI (2004), 2; str. 69-93.

 

Ileš ,Tatjana.(Ne)mjesta književne kritike u medijima danas.//Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara – Zbornik X., Matica hrvatska Đakovo, 2008., str. 55-61. 

Ileš ,Tatjana.”www.hrvatiumađarskoj.com’.// Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara – Zbornik XII., Matica hrvatska Đakovo, 2010., str. 83-88.

Ivanković, Hrvoje, U potrazi za novom dramom, //Kazalište, (2001.), 5-6, Zagreb

 

Jarak, Rade.Mediji, književnost i ukusi.  Kultura i mediji // Kolo,Broj 2, ljeto 2005

Jukić, Sanja Medijski tragovi u pjesništvu Zvonka Makovića. // O Slamnigu – drugi, Zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig-Boro Pavlović, postmodernitet, uredili: Goran Rem i Bogusław Zieliński, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Filologii Slowianskiej, Osijek/Poznań, 2006., str. 349.-359.

Janković, Vesna; Cyberfeminizam između teorije i pokreta. Osvrt na Hrvatsku.// Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline,Vol.18 No.1 Ožujak 2009.

Katušić , Bernarda.  Fotografija kao izričaj recentne hrvatske književnosti.//Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, Zbornik radova II. Znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb 29. XI. – 30. XI. 2002.), Altagama, Zagreb, 2003,99’130.

Kolanović, Maša, Kompleksi popularnog, potrošačkog i medijskog,// Medij hrvatske književnosti, Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb, 28.-29. studenog 2003.), Ur. Branimir Bošnjak, Altagama, Zagreb, 2004., str. 197-214

Kolanović, Maša. Književnost, subjekt i popularna kultura .Čitanje popularne, medijske i potrošačke kulture u romanu Ulaz u crnu kutiju Tomislava Zajeca. //Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, Zbornik radova II. Znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb 29. XI. – 30. XI. 2002.), Altagama, Zagreb, 2003.

Katavić, Sanda Jasna Horvat, Helena Sablić Tomić. Može li se izmjeriti kulturni identitet? Kultura i mediji //  Kolo, br. 2,2005

Kovačević, Marina i Funčić, Danijela, Hiper/tekst, književnost.//Medij hrvatske književnosti, Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb, 28.-29. studenog 2003.), Altagama, Zagreb, 2004., str. 143-155

Košćak, Nikola. Diskursne strategije i stil »Sarajevskoga Marlbora«.// Zbornik Zagrebačke slavističke škole,1-14

Kolanović, Maša.  Što se dogodilo s trapericama?Dijalog popularne kulture i novije hrvatske proze// Zbornik Zagrebačke slavističke škole I http://www.hrvatskiplus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=458:kolanovic-traperice&catid=36:citanje-proze&Itemid=70

Lipovčan, Srećko. Stanje fakata,stannje duha i-agresija na socijalni i nacionalni identitet// Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara – Zbornik X., Matica hrvatska Đakovo, 2008., 31-36

Malović, Stjepan.Odnos masovnih medija i kulture. Kultura i mediji//Kolo, broj 2, ljeto 2005

Milanja, Cvjetko, Hrvatsko pjesništvo 20. st. između teleologijske ideje svijeta i ekranične slike svijeta.//Medij hrvatske književnosti, Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb, 28.-29. studenog 2003.), Altagama, Zagreb, 2004., str. 53-66

 

Milanja, Cvjetko . Postmodernističko hrvatsko pjesništvo i noviji mediji//Drugo slovensko-hrvaško slavistično srečanje / Drugi hrvatsko- slovenski slavistički skup,(2001).Zbornik referatov. Ljbljana, 2003, 125-128

 

Mikić Krešimir.Filmunastaviknjiževnosti. //Mladiimediji, Educa, Zagreb, 2001., str. 243.-256.

Mraović, Simo Intimni odnos kulture i medija. Kultura i mediji//Kolo, broj 2, ljeto 2005

Nemec, Kresimir Znanost o književnosti i novi mediji .//Drugi hrvatsko- slovenski slavistički skup,(2001). / Drugo slovensko-hrvaško slavistično srečanje. Vesna Požgaj Hadži (ur.). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko, .2003. 121–124.

 

Nemec, Krešimir. Hrvatska književnost devedesetih// Zbornik radova Zagrebačke slavističke škole 2001.ur. Stipe Botica. Zagreb: 2002

Nuhanović, Gordan .Mali prilog promišljanju o medijima i piscima– В:   Kolo, Broj 2, ljeto 2005.

Oraić Tolić Dubravka. Virtualni realizam – hrvatski post-postmodernizam // Zbornik radova Zagrebačke slavističke škole 2004.Zagreb: 2005.

Pandžić, Vlado. Hrvatski roman i čitateljstvo na kraj 20.stoljeća. //Drugo slovensko-hrvaško slavistično srečanje // Drugi hrvatsko- slovenski slavistički skup,(2001).Zbornik referatov. Ljbljana, 2003, 243-256

 

Pavešković, Antun. Književnostimedijiiknjiževnostkaomedij. // Književnost i mediji- XI Šoljanovi dani

Philo, Greg .Masovna proizvodnja neznanja Kultura i mediji//Kolo, Broj 2, ljeto 2005

Peričić, Denis. Kniževnost kao film, strip kao književnost.//Književnost i mediji- XI Šoljanovi dani 2006

 

ternai Andrić, Kristina.«Protočna granica / Kibertijela, kiberprostor, cyberpunk. Kulture tehnološke tjesnosti/»,//Kolo, Zagreb, 4/2001.

 

ternai Andrić, Kristina. «Virtualna šetnja: kroz osječku kulturu na Internetu», //Književna revija 3/2003, str. 77-83

 

ternai Andrić, KristinaHypertext now! //  Vijenac. (2000) , 163; 5-6

 

Petrač, Božidar. Strašno lice ništavila-medij kao sredstvo represije. // Književnost i mediji- XI Šoljanovi dani 2006

 

 Petrač, Božidar. Bezdan virtalnih vrednosti.//Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara – Zbornik X., Matica hrvatska Đakovo, 2008., 63-68

 

Plazibat, Marinko. Studentski književni časopisi u Osijeku.//KnjiževniOsijek : književnostuOsijekuioO sijekuodpočetakadodanas : studijeieseji / priredioStanislavMarijanović; str. 433-438

 

Rem, Goran. Od Nacrta za ples do Totentanza & literatura i bibliografija Panorama granica (izbor intermedijalnog pjesništva); str. 410-415, s predgovorom Zvonimira Mrkonjića, // Riječi, 1-3, 2002, Sisak, Matica hrvatska Sisak, 2002.

 

Rem, Goran. Koreografija teksta II (antologija, biobibliografije-dokumentacija), Zagreb, Meandar – Biblioteka Intermedia, 2003. tom II.

 

Rem,G.-H.Sablić Tomić, Medijskaosjetljivostslavonskogkulturnogprostora (urazdobljuod 1991. do 1999. godine)//ZbornikradovaIV. Međunarodnikroatističkiznanstveniskup, Pečuh, 2000., str. 166-193.

Račić, Sanja.Radio — medijkojireagira//Kolo, Broj 2, ljeto 2005

Rešicki, Delimir. Ismijavana poezija, Kultura i mediji//Kolo, Broj 2, ljeto 2005

Roško, Zoran :Eksplozivna implozija : digitalne inkunabule i tehnološki šamanizam//Republika : časopis za književnost / glavni i odgovorni urednik Velimir Visković. – 1998, br. 1-2; str. 182-198

 

Roško, Zoran Teleprisutnost : nova čula za novu umjetnost //Republika : časopiszaknjiževnost / glavniiodgovorniurednikVelimirVisković. – 1998, br. 5-6; str. 196-197

 

Sablić Tomić, Helena. Mediji i književna kritika. //  ĐakovačkisusretihrvatskihknjiževnihkritičaraZbornikX., Maticahrvatska Đakovo, 2008., 69-90

 

Sablić Tomić, Helena Monodramakaomultimedijskiscenskirealizirantekst// Krležinidani – žanroviuhrvatskojdramskojknjiževnostiistrukeuhrvatskomkazalištu, ZagrebOsijek, 2003., str. 258-267.

 

Solar, Milivoj, Novi mediji i sumrak estetičkog uma.//Medij hrvatske književnosti, Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb, 28.-29. studenog 2003.), Altagama, Zagreb, 2004., str. 115-121

 

Sorel, Sanjin. Pjesništvo devedesetih.//Postmodernizam, iskustvajezikauhrvatskojknjiževnostiiumjetnosti, ZbornikradovaII. Znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb 29. XI. – 30. XI. 2002.), Altagama, Zagreb, 2003.

 

Strpić, Ognjen. Književnostnanovimmedijima:// Medijiikultura , Mon, 04/05/2010.

 

Šalat,Davor.Utjecaj medija na novu hrvatsku poeziju-banalizacija ili mogućnost za kreativnu preobrazbu.//XI Šoljanovi dani

Štefančić ,Klaudio. Novi mediji, stare kulturne forme Kultura i mediji.//Kolo, Broj 2, ljeto 2005

Totalitarizammedija? / Moć slikeizgledizaumjetnost//Europskiglasnik, X., br. 10, Zagreb 2005., str. 153-458

 

Trojan, Ivan. Prilagodba smrćenoj vrednosti. // ĐakovačkisusretihrvatskihknjiževnihkritičaraZbornikX., Maticahrvatska Đakovo, 2008., 91-93

 

Turkle, Sherry.  Misleći  Internet // Kolo 2,2001

Uzelac,Aleksandra. Digitalna kulturna dobra u informacijskom društvu između javne domene i privatnog vlasništvaa. // Medijska istraživanja, Vol. 10/1, 2004,  37-53.

Užarević, Josip. Igra čarobnim zrcalom: vizualni kod 20. stoljeća, // Ludizam, Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća, Ur. Živa Benčić i Aleksandar Flaker, ZZK/Slon, Zagreb, 1996., str. 57-63

Virilio Paul, Perspektive stvarnog vremena// Quorum, br.4-5, Zagreb, 1996., str. 177-188
Virilio, Paul, Kraj privatnog života// Europski glasnik, V., br.5, Zagreb, 2000., str. 453-458

Vladović, Borben.Sudjelovanje hrvatskih pjesničkih avangardista u internacionalnim časopisima i svetskim projektima vizualne poezije.// Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, Zbornik radova II. Znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb 29. XI. – 30. XI. 2002.), Altagama, Zagreb, 2003.7-90

Vuković, Katarina Peović .Pismenost nakon decentralizacije. Nudi li Mreža novi oblik pismenosti?// SIC,Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, Broj 3 / Godina 2 / 2011. The Book and Beyond, Sveučilište u Zadru

Vuković Vesna. Autor kao proizvođač u post-socijalističkom vremenu.// Kolo, Broj 2, ljeto 2005.

Vuković, Tvrtko. Off-line. //Quorum, br.5-6,2001, 273-274

Zlatar, Andrea. Kultura i tranzicija: od strategije kulturnog razvitka do menadžmenta u kulturi. // Sarajevske sveske, Broj 27/28, 01/05/10

Zlatar, Andrea. Književno vrijeme sadašnjost//Riječ,no. 61/7, mart 2001, 169-173.

Електронни публикации

Badurina, Lada: Nekeodlikeleksikausuvremenojhrvatskoj publicistici, //
http://www.fakultet.fpzg.hr/studiji/novinarstvo/stari_program/tekstovi/III.god_hrv_Lada_Badurina_Neke_odlike_leksika_u_suvremenoj_hrvatskoj_publicistici.pdf

 

Ferić, ZoranNovine i književnost.//Nacional br. 451, 2004-06-06

Grgić,Dario.Mediji i kultura// http://vaseljena.blog.hr/2008/09/1625399453/

Heim, Michael Uvod (Electric Language).Programi za obradu teksta brišu književnost. // http://thh.jottit.com/electric_language

Lujanović, NebojšaKaosobrnutehijerarhijehibridnoivisokouhrvatskojsuvremenojknjiževnostihttps://www.academia.edu/2546215/Kaos_obrnute_hijerarhije_-_hibridno_i_visoko_u_hrvatskoj_suvremenoj_knjizevnosti

 

Strpić, Ognjen. Tipkaj i šuti. Hrvatski jezik na Internetu. // cvs_center for visual studies,Images/ Kultura i mediji,http://www.vizualni-studiji.com/pdf/vknm_Strpic.pdf

Strpić, Ognjen (2008) “Internet nije medij”, blog Biblioteka 42, URL:http://biblioteka42.blog.hr/2008/03/1624376343/internet-nijemedij.html,

Uzelac, Aleksandra. Kultura u digitalnom prostoru – od informacije do komunikacije, – cvs_center for visual studies,Images,www.visual studies.com

Vojković, Saša.Mediji i globalizacija: “postmodernizacija” filma i televizije. http://www.vizualni-studiji.com/projekti/vknm_globalizacija.html

Vuković, Katarina Peović.Smrt knjige znači smrt visoke kulture Nedjelja, 13.11.2011 booksa.hr

 

Vuković, Katarina Peović.Časopisna kultura pod utjecajem strukture medija Nedjelja, 13.11.2011 booksa.hr

Vuković, Katarina Peović.Tekst u digitalnom okolišuhttp://katepe.jottit.com

Vuković, Katarina Peović  Hipertekstualna književnost, 3. program hrvatskog radija, emisija Ogledi i rasprave, listopad 2004http://katepe.jottit.com

Vuković, Katarina Peović. Razvoj hiperteksta, 3. program hrvatskog radija, emisija Ogledi i rasprave, listopad 2004. http://katepe.jottit.com

Vuković, Katarina Peović.Novomedijski žanrovi i njihova recepcijahttp://www.visual studies.com , http://katepe.jottit.com/new_media_genres_-_topological_organisation%2C_variability%2C_and_networking

Vuković, Katarina Peović. Blogosfera, revolucija privatnog života , Zarez, br. 144-145, 16. 12. 2004., http://www.zarez.hr/

Vuković, Katarina Peović. Filozofija medija. Kulturalno-materijalna analiza kao temelj prevladavanja problema tehnodeterminizma i instrumentalne vizije http://katepe.jottit.com

Vuković, Katarina Peović Elektronički mainstream. Kulturni časopisi na Mreži Zarez, broj 151, 24. 03. 2005., http://www.zarez.hr/151/z_info.htm

Vuković Katarina Peović: Sloboda čitanja http://katepe.jottit.com/sloboda_%C4%8Ditanja

Vuković, Katarina Peović Sudar sa cyberspaceom Zarez, broj 83, 20. 6. 2002. http://www.zarez.hr/

Vuković, Katarina Peović Tehnologija i kultura. Zahtjev za ukinućem neukusne hrane Zarez, ožujak 2005., http://www.zarez.hr/150/esej1.htm

Vuković, Katarina Peović Kulturne politike i alternativna kultura http://katepe.jottit.com/kulturne_politike_i_alternativna_kultura

Vuković, Katarina Peović Umjetnost, politika i ideologija novih medija Zarez, broj 140, 21. 10. 2004. http://www.zarez.hr/

Vuković, Katarina Peović Medijska analiza i književni tekst http://katepe.jottit.com/medijska_analiza_i_knji%C5%BEevni_tekst

Vuković, Katarina Peović Blogosfera – revolucija privatnog života. – В:  Zarez, br. 144-145, 16. 12. 2004 Zarez, prosinac 2004., http://www.zarez.hr/144/webkritika1.htm

Vuković, Katarina Peović Autorska prava i tekst na novim medijima. Treći program hrvatskog radija, emisija Riječi Riječi, 2004. http://katepe.jottit.com/autorska_prava_i_tekst_na_novim_medijima

Vuković, Katarina Peović Blog je prava avangarda . – В :Zarez , br. 176, 23.03.2006. http://www.zarez.hr/http://katepe.jottit.com/blog_je_prava_avangarda

Vuković, Katarina Peović Povratak u budućnost. Hipertekstualnost. Pismenost elektrosfere ili prastara žudnja teksta. http://katepe.jottit.com/povratak_u_budu%C4%87nost._hipertekstualnost._pismenost_elektrosfere_ili_prastara_%C5%BEudnja_teksta

Vuković, Katarina Peović Programerska poezija// Zarez, ožujak 2005., http://www.zarez.hr/150/esej1.htm

Vuković, Katarina Peović Elektronički mainstream. Kulturni časopisi na Mreži Zarez, broj 151, 24. 03. 2005., http://www.zarez.hr/151/z_info.htm

Vuković, Katarina Peović. Cyber-autonomne zone,  Zarez, broj 94-95, 19. 12. 2002. http://www.zarez.hr/

Vuković, Katarina Peović.Umjetnost, politika i ideologija novih medija Zarez, broj 140, 21. 10. 2004. http://www.zarez.hr/

Vuković, Katarina Peović. Književnost i remedijacija. Mediji kao kulturalna dominanta kasnog kapitalizma – https://www.academia.edu/3670103/Knjizevnost_i_remedijacija._Mediji_kao_kulturalna_dominanta_kasnog_kapitalizma

Vuković, Katarina Peović.William Gibson: Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive; Lunapark, biblioteka Novi medo, prijevod Marijana Javornik Čubrić; 2003, Zagrebhttp://katepe.jottit.com/william_gibson%3A_neuromancer%2C_count_zero%2C_mona_lisa_overdrive

 

 

 

 

 

 

 

 

НА СЛОВЕНСКИ ЕЗИК

 

Hladnik, Miran. Slovenska literatura in literaturna veda na Internetu. //Drugo slovensko-hrvaško slavistično srečanje Drugi hrvatsko- slovenski slavistički skup,(2001).Zbornik referatov. Ljbljana, 2003, 141-156

Hladnik, Miran. Slovene Language, Literature and Culture on the Internet Slowenische Sprache, Literatur und Kultur im Internet//Die erweiterte Europäische Union und Südosteuropa: 33. ABDOS Tagung, Kiel; 24.–26. maj 2004. Berlin: Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, 2005 (Veröffentlichungen der Osteuropa-Abteilung, 33). 54–58.

Hladnik, Miran. Sodobna slovenska literatura in elektronski viri//Almanah Svetovni dnevi slovenske literature / Almanac World Festival of Slovene Literature. Ur. Alojzija Zupan-Sosič. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2006. 20–23.

 

Hladnik, Miran. Trubar in internet. //Stati inu obstati 2008/7–8: 20–29. 2008

 

Hladnik, Miran. Za elektronsko knjigo. // Šolska knjižnica 19/2–3. 126–33.

 

Kolšek, Peter. Slovenačka pesnička tranzicija (poezija nakon 1990. godine), prevela Ana Ristović, //Sarajevske sveske br. 15-16, Sarajevo, 2007, str. 188-195.

 

Kos, Matevž. Strah od slobode – Savremena slovenačka književnost između marginalnosti i globalnosti, prevod Ana Ristović// Sarajevske sveske br27-28, Sarajevo, 2010, str. 238- 251.

 

Šauperl, Alenka, Kristina Šter, Miran Hladnik Književna dela v  WIKIPEDIJI.// Knjižnica 54/4 (2010). 63–82.

 

Vaupotič, Aleš. Literarno-estetski doživljaj in novi mediji – prihodnost literature? // Primerjalna književnost,30, 203–16

 

 

Zupan Sosič, Alojzija. Razcvet romana.// Drugo slovensko-hrvaško slavistično srečanje Drugi hrvatsko- slovenski slavistički skup,(2001).Zbornik referatov. Ljbljana, 2003,173-182

 

Електронни публикации

Hladnik, Miran. Kako selimo slovensko književnost na splet// http://lit.ijs.si/pis_vir.html

Hladnik, Miran. Elektronski literarnovedni viri in računalniško pisanje.Elektronski viri informacije// http://lit.ijs.si/pis_vir.html

Hladnik, Miran. Wikipedija v izobraževalnem procesu. http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/wikivizobr.html.

 

Hromadžić,Hajrudin. Hypertextual coauthor in the age of neo-liberal consumerism._trans// ART-e-FACT, 3, http://artefact.mi2.hr/_a03/lang_en/theory_hromadzic_en.htm

Allegories of Angelic Bodies._trans// ART-e-FACT, 3,
http://artefact.mi2.hr/_a03/lang_en/theory_puncer_en.htm

Босна и Херцеговина

Монографии

Fejzić-Čengić, Fahire.Medijska kultura u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Connectum.2011.

 

Статии

 Avdagić, Anisa.Bosanskohercegovačka pripovijetka u tranziciji: pozitivne subverzije.// Sarajevske Sveske br.27/28, 01/05

Beganović, Davor Formiranje alternativnih identiteta. književnost tranzicije u bosni i hercegovini. // Sarajevske Sveske br.27/28, 01/05

Denić-Grabić,Alma.Kraj dvadesetog stoljeća: bosanskohercegovački roman između globalnog i lokalnog.//Sarajevske Sveske br.27/28, 01/05

 Kreho, Dinko.Ljubav u doba zločina: o romanu CIRKUS COLUMBIA IviceĐikića i njegovoj filmskoj verziji.//Sarajevske Sveske br. 32/33

Pogačnik, Jagna . Ona se (ponovo) budi.// Sarajevske Sveske, br. 25/26

 

Troha, Gašper. Kriza dramske književnosti devedesetih i nove matrice angažovane drame i pozorišta u Sloveniji// Sarajevske sveske,br. 29-30, Sarajevo,  2010. http://www.sveske.ba/bs/broj/2930-1

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s