Aктуалност

Aктуалност на научната проблематика на проекта

Развитието на медийните технологии през ХХ и началото на ХХІ век създава за литературата ситуация, в която тя се намира постоянно в динамична конкурентна среда. Това довежда до редица тематични и жанрови промени, до необходимост от адаптиране на литературата към похватите и езика както на старите, така и на новите медии, към използване на цял спектър на пръв поглед неприсъщи и заимствани от медиите стратегии на въздействие, до модифицирането на традиционните и създаването на нови литературни институции. Активният медиен обмен води и до ново позициониране на литературата чрез практиката на “трансмедия”, определена като “интертекстуални мрежи, които пресичат границите на жанрове и медии” (Дж. Лемке) и създават трансмедийни комплекси, най-често използващи енергията на литературен първоизточник. Литературните обзори и наблюденията над актуалното развитие на глобално видимите именно благодарение на медиите тенденции свидетелстват, че извънмедийните литературни произведения са все по-малко, а извънмедиен литературен процес в началото на второто десетилетие на ХХІ век не съществува.

Актуалните процеси, новите форми на взаимодействие, новите обекти на научно изследване се нуждаят и от нова терминология, която постепенно и разноезично се създава и фактически предопределя метаезика на цялата съвременна хуманитаристика. Съществуват множество речници, енциклопедии и справочници, частично представящи съвременните литературни процеси и медийната среда, в която те протичат, но в българското академично пространство не е достъпен нито един такъв специализиран и кодифициращ терминологичните употреби източник. Създаването на такъв терминологичен справочник е особено важно за предприемането на по-мащабно изследване на отношенията на литературата и медиите през последните десетилетия, както и за политиките на образователните институции, които трябва да запазят кохерентността на предаваното знание по отношение на създаващата контекста съвременност.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s