Критерии

Критерии  за селекция на терминологичния фонд

● Хронологичен – изследва се периодът от началото на 90-те години на XX век до настоящия момент.

● Фреквентен

● Контекстуален  – контекстуализация на утвърдени термини, понятия и категории, отнасящи се до литература, естетика, художествено творчество в епохата на медийната култура.

● Трансформация на смисловия обем на ключови литературни категории – литература,  автор, творба, текст, писане, читател, възприемател.

● Тематичен – новообразувана категориална и терминна лексика от следните тематични области:

–         медийна теория и медийна култура – лексика, назоваваща аспекти, които са в пряко или косвено отношение към литературата;

–         електронни технологии и хуманитаристика – изборът е редуциран до лексика, назоваваща нови форми, възникнали в резултат на взаимодействие на литература и технология:

● понятия, назоваващи нови технологии на писане;

● термини за нови жанрове;

● понятия, назоваващи нови начини на реализация,   разпространение и рецепция на литературата и литературната творба;

● лексика , назоваваща явления на инструментализация на   литературата от медиите.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s