Авторско право

Авторско право  – copyright- англ.;авторское право- рус.; prawo autorskie- пол.; autorské právo- чеш.;ауторско право- срб.; autorsko pravo- хърв.; avtorske pravice- словен.законово уредена собственост на произведенията на  литературата, изкуството и науката, вкл. и  на компютърен софтуер. Авторското право  възниква в момента на създаването на произведението и включва  право на контрол върху възпроизводството, тиражирането, разпространението в каквато и да е форма на произведенията на литературата, изкуството или науката. Правото на контрол може да бъде прехвърлено, чрез упълномощаване, на друго лице или лица. В случаите на съавторство авторското право принадлежи еднакво на всички автори, независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат самостоятелно значение.

Авторското право се отнася до определен срок от време, който е различен в различните национални законодателства. Според българското законодателство авторското право е защитено за срок от 70 години след смъртта на автора или от първото публикуване на произведението.

Според Закона за авторското право и сродните му права авторът на дадено произведение притежава така наречените имуществени и неимуществени права върху него.  Неимуществените права се отнасят  до защитата на целостта и  уникалността на произведението и недопускането на каквито и да било промени без изричното съгласие на автора; промяната на произведението, от друга страна, е легитимно право на автора; до начините за разпространение на произведението, или до забраната на неговото използване. Имуществените правасе отнасят до възпроизвеждането, разпространението и тиражирането на оригинала; до публичното изпълнение и представяне, вкл. медийно представяне чрез средствата за масова комуникация; до превеждането на произведението на други езици.

Понятието интелектуална собственост има по-широко значение от термина авторско право.Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) определя като интелектуална собственост всяко творение на интелекта, изобретения, произведения на литературата и изкуството и символи, имена, знаци и изображения, използвани в търговията.

Широкият достъп до информация в глобалната мрежа е условие и предпоставка за съзнателното или несъзнателно нарушаване на авторското право и интелектуалната собственост. Сред най-честите нарушения са незаконното изтегляне, ползване и разпространение на защитени от Закона за авторско право произведения. Честотата на нарушенията извежда на преден план необходимостта от търсенето и разработването на стратегии, нови техники и стандарти за  осигуряване защитата на авторското право в  интернет пространството –  разяснителни кампании, поставяне на предупредителни знаци, насърчаването по различни начини на спазването на закона от страна на потребителите

 

Лит.: Закон за авторското право и сродните му права – обн. ДВ бр.56/29.06.1993;Авторско право, стандарти и интернет. Брошура на ISO и IEChttp://www.bds-bg.org/images/upload/documents/Copyright_information_brochure_bg.pdf

Munday R. and Chandler, D.   Dictionary of Media and Communication. Oxford: Oxford University Press.,2011. ( И.Х.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s