Генеративно изкуство

Генеративно изкуство: (Generative art- англ.; генеративное искусство- рус.; sztuka generatywna- пол.; generativní umění – чеш.; генеративна уметност – сръб.;generativna umjetnost- хърв.; generativna umetnost- словен.), е  изкуство, изцяло или частично създадено с помощта на независими автономни системи.

Исторически генеративно изкуство съществува от дълбока древност, но в по-ново време терминът се употребява за номиниране на различни изобразителни практики, най-често свързани с авангардното изкуство – кубизъм, поп-арт и др. Норвежкият художник Мариус Ватц акцентира именно върху факта, че понятието описва стратегията за художествена практика, а не стил или жанр.(Watz 2005)

 В литературата автори като Тристан Цара и Уилям Бъроуз използват техниката на отрязъка и колажа, за да представят рандомизацията  като генеративна система. През 80-те години по този начин конципира свои текстове Милорад Павич.

1. Като генеративно изкуство се определят компютърно създадени художествени творби, които са алгоритмично предзададени. От основното понятие възникват деривати като генеративна музика(Брайън Ено), генеративен дизайн(Челестино Соду) и др. Често употребявани синоними са софтуерно изкуство и дигитално изкуство. Както посочва М. Попова – “навлизането на техническия формат и разгръщането на арт спецификата към сфери, традиционно противоположни на разбирането за „изкуство”, конструира една различна представа за „художественост”, за елитарност, за творческа комуникация. Несъмнено връзката с масмедиите, тяхната форматираност, смислова конструкция, особености на изградената аудитория са определящи за новия тип художествена дейност.” (Попова 2013)

През 60-те терминът е употребяван (Боден, Едмъндс) за номиниране на автоматизирани компютърни графики, но също и за означаване на абстрактни геометрични творби, повтарящи основни елементи за създаване на различни комплексни форми. (Виж Soban 2002). Маргарет Боден и Ърнест Едмъндс създават терминологичен речник, свързан с генеративното изкуство, включващ : Ele-art (electronic art), C-art (computer art), D-art (digital art), CA-art (computer assisted art), G-art (generative art), CG-art (computer based generative art), Evo-art (evolutionary based art), R-art (robotic art), I-art (interactive art), CI-art (computer based interactive art), and VR-art (virtual reality art).

В края на 80-те Челестино Соду дефинира генеративното изкуство като идея, реализирана като генетичен код на артифициални явления, или като конструкция на динамични комплексни системи, способни да генерират безкрайни вариации. Съществен елемент в концепцията на Соду е акцентът върху уникалността на създадените творби, отразяващи едновременно и авторския почерк . Авторската фигура е тази, която създава процеса, определяйки технологията, докато машината има автономност в създаването на генеративните форми на изкуство.  Соду дефинира и понятието генеративен дизайн като “морфогенетичен процес, използващ алгоритмични структури като не-линеарни системи за безкрайни уникални и неповторими резултати, изпълнен от идея-код, както в природата(Soddu 1992 , Виж http://www.celestinosoddu.com )

В края на 90-те чрез този термин се означават динамичните художествени системи, създаващи художествени творби. Тези генеративните системи могат да бъдат модифицирани при тяхната дейност чрез използване на различни интерактивни програмни езици като  Max/MSP, Fluxus, Isadora, Quartz Composer and openFrameworks. Обичайно се употребяват при създаване на визуални творби, но могат да бъдат използвани за създаване на музика или филм на живо, чрез перформативна практика, известна като “живо кодиране”.

Съвременните теоретизации на генеративното изкуство се свързват с името на Филип Галантер, който разглежда генеративните системи в контекста на комплексната теория.(Вж. Galanter 2010)

Генеративните системи биват организиращи, дезорганизиращи и комплексни. Организиращи са серийните, мапинг-системите, пропорциониращите и комбиниращите. Дезорганизиращите използват форми на рандомизацията или аспекти на теория на хаоса. Комплексните системи често имат хаотично поведение, т.е. тяхната динамика е нелинеарна и трудно предвидима. Нелинеарността на хаотичните системи резултира в множество малки различия. Според Галантер обаче  хаотичните системи не са случайни системи.

Компютърната еволюция е много продуктивна спрямо комплексните системи. Според някои съвременни виждания, с развитието на компютърните технологии машината напуска позицията си на инструмент под контрола на автора и става партньор в създаването, което я прави и потенциална творческа същност.По отношение на естетиката обаче компютърът не може сам да създава естетически стойности, тъй като изкуството се основава на човешкият опит.

2. Терминът генеративно изкуство се употребява за новите интерактивни литературни жанрове като дигиталната поезия, интерактивния роман и др.

Лит. Boden, Margaret and Ernest Edmonds.(2009) What is generative art?-<http://research.it.uts.edu.au/creative/eae/intart/pdfs/generative-art.pdf>(10.12.2013); Galanter, Philip. (2003) What is Generative Art?Complexity Theory as a Context for Art Theory.<http://www.philipgalanter.com/downloads/ga2003_paper.pdf>(10.12.2013); Galanter, Philip.(2010) Against Reductionism: Complexity Science, Complexity Art,and Complexity Studies//Phisicaplus, issue13, 15.04.2010; Попова, Мария.(2013) Медийните изкуства: Deux ex Machina. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 21.10.2013.-<http://www.newmedia21.eu/аtelie/medijnite-izkustva-deux-ex-machina/&gt; (10.12.2013).; Soban, Bogdan.(2002) Generative art definitions, thoughts and views- www.soban-art.com/definitions.asp;; Soddu, Celestino – <http://www. celestinosoddu.com/>(10.12.2013); Watz, Marius. (2005) Generative art now .An interview with Marius Watz . September 20th 2005- <http://www.artificial.dk/articles/watz.htm&gt; (10.12.2013)

 (Е.Х.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s