Дигитализация

Дигитализация – (digitization – англ.; digitalizacja – пол.; digitalizace – чеш.; digitalizacija – хрв., словен.; дигитализация – рус.; дигитализациja – ср.) – процес на конверсия (трансформация) на информация на аналогов носител (текст, звукови и видеосигнали, телефонни импулси) в дигитална форма с помощта на електронни устройства по метода на сканиране, който обхваща процесите на преобразуване на аналоговата информация в цифрова. Това  позволява информацията да бъде обработвана, съхранявана и предавана в дигитална среда чрез компютърни мрежи, сателит, Интернет, социални мрежи – WEB 2.0, мрежи от знания – WEB 3.0, до потребителя независимо от неговото местоположение. Терминът произхожда от английски език –  digital ‘цифров’. Дигитализация и цифровизация се разглеждат като близки понятия.  

При дигитализацията информацията на аналогов носител се преобразува в множество от дискретни стойности, наречени пиксели (pixelpictureexchangeelement) или цифрови величини с помощта на т. нар. бинарен (двоичен код), при който числовите стойности се представят чрез две цифри 0 и 1. Най-малката единица за количество информация в компютърна среда се нарича бит (bit – съкращение от англ. binarydigit), а байт (byte – англ.) отбелязва най-малката единица обем на информация, която компютърът може да адресира и обикновено се състои от осем бита. В дигитален формат информацията представлява множество от обекти, които могат да бъдат структурирани по различен начин – да са произволно свързани един с друг, да са части един от друг, да се препокриват и др.    

Основните цели на дигитализацията са запазване на аналоговите информационни ресурси и дълготрайното им съхранение под формата на дигитални копия, както и осигуряване на достъп до тези копия чрез дигитални устройства и мрежи и събирането им в дигитални библиотеки.

Дигитализацията се разглежда не само като процес на дигитализиране на традиционни информационни потоци, но и като среда, интегрираща дигитални ресурси, услуги и специалисти с необходимите знания и умения на равнището на технологиите на тази среда, свързани със създаването, съхранението, достъпа, използването, разпространението, сигурността и защитата на информацията.

Дигитализацията осигурява достъп до информация в глобалната мрежа едновременно на много потребители без ограничения във време и пространство, интеграция на нееднородни информационни потоци, както и по-богати възможности за тяхната обработка, структуриране и категоризация, употреба и трансфер, но с това изисква и налага нови форми и стандарти за защита на авторското право и интелектуалната собственост.   

Пернишка, Емилия., Диана Благоева и Сия Колковска. Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и първата половина на ХIХ век). Наука и изкуство, София, 2010.; Varbanova-Dencheva, Kristina. Digital Conversion as an Object, Method and Strategy for Students’ Education in State Institute of Library Studies and Information Technologies. In: Achleitner, Herbert, Aleksаnder Dimchev (Еds.)Globalization, Digitization, Access and Preservation of Cultural Heritage. Papers from the International Conference Sofia, Bulgaria, 2006, “St. Kliment Ohridski” University of Sofia, Sofia, 2007, 432-438.; Маринов, Борислав. Цифрова обработка на изображения. http://www.uacg.bg/filebank/acadstaff/userfiles/study_bg_425_DIP_L01-04.pdf; Сотирова, Калина. Цикъл на дигитализацията (1). Създаване, обработка, онлайн експониране и видоде достъп до дигитално културно наследство. http://digicultbulgaria.files.wordpress.com/2011/09/sotirova_digitization_3ot5.pdf; Płoszajski, Grzegorz. Standardy digitalizacji i repozytoria cyfrowe.http://www.nina.gov.pl/docs/digitalizacjaplikidopobrania/Grzegorz_Ploszajski_Standardy%20digitalizacji%20i%20repozytoria%20cyfrowe.pdf?sfvrsn=0;;

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s