Стари медии

Стари медии

англ.old/traditionalmedia, рус. старые медиа, пол. stare media, чеш. tradiční / stará média, срб. стари медиjи, хрв. stari mediji, слвн. stari mediji

Стари медии са всички традиционни средства за масова комуникация, при които излъчването и съобщенията са еднопосочни. Значението на термина стари медии напълно се припокрива с това на термина традиционни медии.

Стари /традиционни са всички медии, съществуващи преди появата на новите интернет технологии и свързаните с тях медии. Традиционните медии се разделят в две групи: a) печатни медии, b) електронни медии. Печатните медии включват книгите, вестниците, списанията, комиксите, както и всички печатни публикации. Като традиционни печатни медии се разпознават също и различните билбордове, брошури, дипляни, памфлети и пр. За най-старите медии се смятат книгите. Към електронните медии се причисляват ефирната и кабелната телевизия, радиото, киното, фотографията, записите на видео касети, CD и DVD, интерактивните видео-игри.

Старите медии се различават една спрямо друга по начина на дистрибуция на съобщението и съответно предполагаемия адресат. От тях зависят обработката и форматът на поднасяне на информацията.

Информацията, разпространявана от печатните медии или отпечатана на хартиен носител (вестници, списания, книги, брошури, дипляни, билбордове и др.), се съхранява на „твърди“ носители, от които могат да се произведат неограничен брой копия. Дистрибуцията на печатните издания е ограничена до определен по-голям или по-малък регион, в резултат на което те биват делени на: а) локални, b) регионални, c) областни, d) държавни e) международни. Някои печатни медии като напр. книгите, списанията и комиксите са съставени от по-малък или по-голям брой страници с текст и илюстрации, подвързани в едно книжно тяло. Въпреки че съвременните книги съществуват и във форма, различна от печатната (напр. електронни книги или е-книги), те се възприемат като традиционна медия. Аналогична е ситуацията с вестниците и списанията, както и с всякакъв тип печатни издания, съдържащи новини, съобщения и информация (вкл. тълкуване и оценка) за различни лица и събития, реклами и др. Печатните рекламни материали, дипляните, брошурите, билбородовете и пр. целят бързо и ефективно позитивно внушение, с което е съобразен изборът на отпечатаните върху тях текст и илюстрации. Тяхна основна черта е лаконичността. Голяма част от печатните медии са достъпни on-line, но въпреки това се разглеждат като традиционни.

Електронните медии (телевизия, радио, кино, фотография, записи на видео касети, CD и DVD, интерактивни видео-игри и др.) разпространяват информацията с помощта на електромагнитни вълни / радио-сигнал или запис на лента / диск. Електронните медии разчитат на визуални и звукови ефекти. Поднесената от електронните медии информация под формата на новини, забавни, образователни, научнопопулярни, културни, публицистични и др. предавания се сменя периодично. От 70-те години на ХХ в. телевизионните и радио-предавания се излъчват както на живо, така и на запис (първоначално на касети, а след това на дискове). В съвременния свят различните телевизионни и радио-програми се приемат както с помощта на кабел, така и безжично, чрез сателит или Интернет. Въпреки широкото приложение на новите технологии, те се разпознават като традиционни медии. В сравнение с радиото и телевизията, киното и съответно филмът (игрален, научнопопулярен, анимационен и пр.) и фотографията (цветна и черно-бяла, художествена и документална, аналогова и дигитална, моментна) проявяват по-високи естетически амбиции и целят по-дълготрайно въздействие. Според Ролан Бартефектът, който постига фотографията, се дължи на „съчетанието на едно денотирано послание и едно конотирано послание“, което той обобщава „като неизбежната ситуация на всички масови комуникации“.

Лит.Барт, Р. Camera Lucida. Записка за фотографията. София: Агата-А, 2010; Барт, Р. Предизборна фотогеничност. В: http://www.virtualnabiblioteka.com/images/upload/books/Novi/Roland_Barthes_-_M_-_Predizborna_fotogenichnost-.pdf; Гаймер, П. Теории на фотографията. София: Изток-Запад, 2011. Също на:http://iztok-zapad.eu/uploads/materials/Teorii_na_photographiata1.pdf; Зонтаг, С. За фотографията. София: Изток-Запад, 2013.

Albarran, A. B. Media Economics. Understanding Markets, Industries and Concepts. Ames: Iowa State University Press, 2002; Alexander, A. (ed.) Media Economics. Theory and Practice. Mahwah, New Jersey: Laurence Erlbaum, 2003; Batchen, G. Each Wild Idea. Writing, Photography, History. Cambridge, London: The MIT Press, 2001; De Fleur, M. L., Ball-Rockeach, S. J.Milestones in Mass Communication Research. 2nd ed. New York: Longman, 1988; DeFleur, M., Ball-Rockeach. S. J. Theories of Mass Communication. 4th ed. New York: Longman, 1982; Fang, I. A History of Mass Comunications. Six Information Revolutions. Boston: Focal Press, 1996; MасLeod, V. (ed.) Media Ownership and Control of the Age of Convergence. London: International Institute of Communications, 1996; McLuhan, M. Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. 1. vyd. Brno: Jota, 2000;McLuhan, M.  Understanding media. Extensions of Man. Cambridge, Massacusetts, London: The MIT Press, 1994. Също и на: http://monoskop.org/images/4/47/McLuhan_Marshall_Understanding_Media_The_Extensions_of_Man.pdf; Severin, J.W., Tankard, J.W. Communication Theories: Origins, Methods and Uses in the Mass Media. 2nd edition. New York: Longman. 1988; Thompson, K., Bordwell, D. Film History. An Introduction. Boston: McGraw-Hill, 2003. (С.Д.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s